Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриарх Неофит: Любовта и мира да бъдат с всички нас

Патриарх Неофит: Любовта и мира да бъдат с всички нас

Патриарх Неофит: Любовта и мира да бъдат с всички нас

В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда, пише Негово светейшество до миряните

В поз­д­рав­лението до правос­лав­ните хрис­тияни в Бъл­гария по повод Велик­ден­с­ките праз­ници, Негово светей­шес­тво пат­риарх Неофит пише: „„Хрис­тос Вос­к­ресе! Отминаха дните на скръбта и страданията, които и тази година, заедно с цялата Божия Цър­ква, отново съп­реживяхме с нашия Гос­под и Спасител по Неговия път към Гол­гота, кръс­т­ните мъки и тъм­нината на хлад­ния гроб. Нощта се превали и в душите и сър­цата ни отново се въз­царява радостта, благовес­тена от Архан­гела в утрото на Пасха: „Няма Го тука, но въз­к­ръсна” (Лука 24:6). Въз­к­ръсна, защото „в Него имаше живот” (Иоан 1:4) и смъртта не можа да Го удържи. Въз­к­ръсна, защото силите на мрака не можаха да Го над­вият, но без­силни пред Неговото божес­т­вено всемогъщес­тво стенеха, виж­дайки Го да раз­късва древ­ните окови. Въз­к­ръсна, защото такъв беше Божият домос­т­роителен план за нашето спасение; защото Сам Той, в дните на Своето земно служение, бе казал на учениците: „Аз дой­дох, за да имат живот, и да имат в изобилие” (Иоан 10:10).

Земя и небе ликуват и въз­г­ласят: „Ден на въз­к­ресение е…, Пасха е, Гос­подня Пасха!” (Ирмос на Песен 1 от Пас­хал­ния канон). Ден на свет­лината и живота, на радостта и веселието – ден за тър­жес­тво и ликуване. Ден, който Гос­под е сът­ворил, за „да се зарад­ваме и да се раз­веселим в него” (Пс. 117:24). Ден, в който нямаме право да скър­бим, защото сме обгър­нати от всепобеж­даващата Божия любов и трябва да заб­равим за всичко онова, що ни угнетява и пом­рачава живота ни, и, като раз­т­ворим сър­цата си док­рай, на всички „да кажем: братя! и всичко да прос­тим заради Въз­к­ресението” (из Пас­хал­ните стихири).

В Хрис­товото Въз­к­ресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда. Върху свидетел­с­т­вото за него е основана Цър­к­вата, която вече две хилядолетия, непок­латима от бурите на този свят, преподава на човечес­т­вото веч­ните и спасителни истини на Божес­т­веното Отк­ровение, като „през всички дни до свър­шека на света” (Мат. 28:20), „по цял свят и… на всички твари” (Марк 16:15) светло благовести за нас­тъпилото наше освобож­дение от древ­ните окови на греха. Благовести и свидетел­с­тва за Живота, който е победил смъртта и тлението. Благовести и проповядва за Цар­с­т­вото Божие, което чрез слав­ната победа на въз­к­ръс­налия от мър­т­вите наш Гос­под и Спасител Иисус Хрис­тос отново бе щедро отворено за всички.

В свет­лото утро на слав­ната Хрис­това победа над смъртта отечески поз­д­равявам и привет­с­т­вам всички вас, обични духовни чеда в Родината и далеч от род­ния край, и молит­с­т­вам, щото радостта поради Спасовото Въз­к­ресение всякога да съпът­с­тва вас, вашите домове и семейс­тва, като съг­рява в сър­цата ви онзи мир, вяра и надежда, които Богочовекът, Гос­под наш Иисус Хрис­тос, донесе в нашия свят със Своето божес­т­вено въчовечаване, които благовести на света със Своето учение и които утвърди чрез извър­шеното на Кръста наше изкуп­ление и спасение.

Любовта и мирът на победно въз­к­ръс­налия от мър­т­вите Гос­под наш Иисус Хрис­тос, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! ХРИС­ТОС ВОС­К­РЕСЕ!

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие