Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

Грандиозна изложба на акад. Светлин Русев в Москва

В Мос­ква бе отк­рита изложба на големия бъл­гар­ски худож­ник, иконописец и колек­ционер акад. Свет­лин Русев, съоб­щиха основ­ните руски медии. Излож­бата, която се помещава в Галерията на изкус­т­вата на големия руски скул­п­тор Зураб Церетели, живият класик на бъл­гар­с­ката и европейс­ката живопис излага над 50 творби, отразяващи основ­ните етапи на неговото твор­чес­тво. Както отбеляза рус­ката критика, пор­т­ретите и пей­зажите на маес­тро Свет­лин Русев отразяват пос­тоян­ното тър­сене на духов­ното начало и опита на твореца да преос­мисли дейс­т­вител­ността философ­ски. „Неговите произ­ведения чрез особената плас­тична изразител­ност въз­дейс­т­ват на емоциите на зрителя. Битовото и тривиал­ното в неговото твор­чес­тво се прев­ръщат в нещо съд­бовно, звучат с интонацията на сурова поезия”, пише в съоб­щението на организаторите на кул­тур­ното събитие.

В пос­лед­ните десетилетия – от края на 80-те години на ХХ век — Свет­лин Русев твори в жанра на монумен­тал­ната живопис, в този стил са и повечето от кар­тините, изложени в Мос­ква. Свет­лин Русев е извес­тен в художес­т­вените среди по света и с иконопис­ните си шедьоври в цър­к­вите „Свети Анд­рей Пър­воз­ванни” и „Света Елена” в Калифор­ния, САЩ, както и в цър­к­вата „Света Парас­кева” в Рупите край Пет­рич, пос­ветена на паметта на пророчицата Ванга, която е особено популярна и в Русия, отбеляз­ват рус­ките аген­ции и припом­нят, че Свет­лин Русев е член на редица чуж­дес­т­ранни академии по изкус­т­вата, включително в Мос­ква.

Те цитират и казаното от Свет­лин Русев, че тази изложба може да стане още една крачка по пътя на подоб­ряването на отношенията между Бъл­гария и Русия, особено в духов­ната сфера”. Произ­веденията му влизат в основ­ните колек­ции на всички големи галерии в Бъл­гария, в музеи, галерии и час­тни колек­ции в Мос­ква, Санкт Петер­бург, Париж, Лон­дон, Сан Фран­циско, Лос-Анжелис, Чикаго, Майами, Аахен, Амс­тер­дам, Сток­холм, Бер­лин, Прага, Брюк­сел, Фран­к­фурт, Рим, Вар­шава, Букурещ, Атина, Лисабон, Виена, Пекин, Тоеко, Бунос Айрес, Каракас, Хавана и други.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие