Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП защити правата на хората с увреждания

БСП защити правата на хората с увреждания

БСП защити правата на хората с увреждания

В позиция социалистите подчертават, че отдавна ГЕРБ манипулират общественото мнение, противопоставят големи социални групи и имат намерение да орязват законни социални придобивки

БСП изцяло под­к­репя справед­ливите искания, пос­тавени в Протес­т­ната нота на Национално пред­с­тавител­ните организации на и за хората с увреж­дания и протеста им.

Според пред­ложената и засега отложена реформа от правител­с­т­вото на базата на екс­пер­тизата на работос­пособ­ността, част от хората с намалена работос­пособ­ност над 50 % ще получат отказ за получаване на пен­сия за инвалид­ност, а друга част ще получават час­тичен раз­мер на пен­сията.

Прис­тъпва се към ограничаване на права при липса на реална въз­мож­ност за трудова и социална интег­рация на хората с увреж­дания.

Поради нес­пособ­ността правител­с­т­вото да се справи със злоупот­ребите и коруп­цията в тази сис­тема, се наказ­ват хората с реални увреж­дания. С пред­ложените промени не се гаран­тира ограничаване на коруп­цион­ните прак­тики и увеличаване на кон­т­рола.

Пред­ложената кон­цеп­ция не решава основ­ните проб­леми на хората с увреж­дания и оставя редица неизяс­нени въп­роси. Тя има неясен харак­тер, без времеви хоризонт и цели по-скоро икономии на финан­сови сред­с­тва. Не се отговаря на въз­ловия въп­рос– какви права ще пол­з­ват хората с увреж­дания след раз­делянето на екс­пер­тизата и как те ще бъдат гаран­тирани?

Децен­т­рализацията ще доведе до зат­руд­нение и увеличение на админис­т­рацията, а не улес­нение за хората с увреж­дания.

Не е ясно-как дър­жавата ще се ангажира с предос­тавяне на условия за реално работно място и доходи от труд за хората, получили екс­пер­тиза за своята работос­пособ­ност и лишени изцяло или час­тично от инвалидни пен­сии? И досегаш­ната оценка дава въз­мож­ност за труд на част от тях, но без­работицата им е близо 90 % при нищож­ните нива на инвалид­ната пен­сия.

Лишаването, изцяло или час­тично, от инвалидна пен­сия, без гаран­ции за въз­мож­ност за цялос­тна интег­рация — дос­тъпна среда, адап­тирани работни места, дос­тъп до съв­ременни и ефек­тивни социални услуги, адек­ватни нива на добав­ките за социална интег­рация, е просто стремеж за тър­сене на икономии, за ограничаване на раз­ходи от една от най-онеправданите социални групи. Не се отчита ост­рата необ­ходимост от продъл­жаващо лечение и рехабилитация за стабилизирането на здравос­лов­ното със­тояние на освидетел­с­т­вените лица. Положението на хората с увреж­дания по-скоро ще се влоши.

Отдавна ГЕРБ манипулират общес­т­веното мнение, че броят на инвалидите в Бъл­гария е много голям.

Управ­ляващите стиг­наха дотам-да противопос­тавят големи общес­т­вени групи и да обещават бъдещо увеличение на пен­сиите за осигурителен стаж и въз­раст само след намаление на броя на инвалид­ните пен­сии. Реал­ността е друга. В Бъл­гария хората с увреж­дания са около 8 %, при 16 % средно за ЕС, заявяват от БСП.

Кон­цеп­цията на управ­ляващото мнозин­с­тво за рефор­миране на екс­пер­тизата на работос­пособ­ността не решава нито един от проб­лемите за:

• Адап­тирана и дос­тъпна среда;

• Дос­тъпно здравеопаз­ване и рехабилитация;

• Кон­к­ретно насочено образование и обучение;

• Раз­витие на социал­ната икономика;

• Реална въз­мож­ност за трудова заетост и дос­тъп до адап­тирани работни места;

• Качес­т­вени и дос­тъпни социални услуги;

• Адек­ватни нива на инвалид­ните пен­сии;

• Адек­ватни раз­мери на интег­рацион­ните добавки и обвър­з­ването им с цената на живота;

• Рав­нопос­тавеност на финан­совата под­к­репа за децата с увреж­дания и тези навър­шили 18 г.;

• Осигуряване на хората с увреж­дания на ком­пен­сиращ доход, обвър­зан с увеличените раз­ходи за лечение, хранене, медицин­ска и социална рехабилитация, обучение и прек­валификация, тран­с­порт, дос­тъп до инфор­мация, социални услуги и др.;

• Намаляване на админис­т­ратив­ната тежест и подоб­ряване на обс­луж­ването.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие