Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Да си спомним и почетем! 19 години от кончината на Николай Добрев

Да си спомним и почетем! 19 години от кончината на Николай Добрев

Да си спомним и почетем! 19 години от кончината на Николай Добрев

На 17 април се навър­ш­ват 19 години от кон­чината на политика, дър­жав­ника, социалиста Николай Доб­рев. Той завинаги ще остане в историята с мъжес­т­вената и дал­новидна пос­тъпка в името на спасяването на граж­дан­с­кия мир на 4 фев­руари 1997 година. Николай Доб­рев е роден през 1947 г. в Гоце Дел­чев. Завър­шил е Минно-геоложкия универ­ситет. Работил е в Димит­ров­с­кия ком­сомол: първи сек­ретар на Град­с­кия комитет в Гоце Дел­чев, на Окръж­ния комитет в Благоев­г­рад, сек­ретар на ЦК на ДКМС. Един от ярките и обаятелни младежки лидери. Заемал е и пос­товете кмет на Район „Надежда” в София, завеж­дащ Организацион­ния отдел на Вис­шия съвет на БСП в труд­ния период на излизане в опозиция и дъл­боки промени в пар­тията, на реван­шизъм и реп­ресии срещу хиляди социалисти. Депутат в 36, 37, 38-то Народно съб­рание, заместник-председател на БСП от 1994 до сет­ния си дъх. Като пред­седател на Комисията по национална сигур­ност в пар­ламента и вът­решен минис­тър има личен принос в бор­бата с коруп­цията. През 1997 г. с цената на тежка лична жер­тва се отказва от номинацията за министър-председател, с което спасява граж­дан­с­кия мир и помага за намаляване на нат­рупалото се социално нап­режение. Учас­тва активно в укреп­ването на БСП в периода на опозиция след 1997 година, остава в паметта на социалис­тите като чес­тен и дос­тоен идеалист.

Пок­лон пред свет­лата му памет!

ЗЕМЯ

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...