Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 240, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Нужна е прозрачност във финансирането на религиите от чужбина

Експерт: Нужна е прозрачност във финансирането на религиите от чужбина

Експерт: Нужна е прозрачност във финансирането на религиите от чужбина

В пос­лед­ните години в общоев­ропейски мащаб се проявяват две тен­ден­ции, на които национал­ните законодател­с­тва се опит­ват да отговорят: изпол­з­ването на религията за политически цели и нах­луването на сериозни финан­сови потоци от среди, свър­зани с радикал­ния ислям и радикални идеологически интер­п­ретации на исляма по неп­роз­рачен начин. Това вън­шно влияние предиз­виква ответна реак­ция и се тър­сят въз­мож­ности за ограничаване на това финан­сиране.“ Така Борис­лав Цеков, който е док­тор по кон­с­титуционно право и автор на сегаш­ния Закон за вероиз­поведанията комен­тира вчераш­ната препоръка на Кон­сул­татив­ния съвет за национална сигур­ност да се актуализира прав­ната рамка за дей­ността на вероиз­поведанията с оглед на новите предиз­викател­с­тва. 

Относно промените в Закона за вероиз­поведанията би могло да се помисли в две посоки, едната от които — съз­даване на режим на проз­рач­ност на чуж­дес­т­ран­ните финан­сови сред­с­тва, предос­тавяни на дадено вероиз­поведание. Това може да стане чрез въвеж­дане на регис­тър на даренията за раз­лич­ните вероиз­поведания, до който да има дос­тъп Дирек­ция по вероиз­поведанията. Това е разум­ното решение и не е редно подобна раз­поредба да се отнася само до кон­к­ретно вероиз­поведание, посочи Цеков:

“Дър­жавата не може да си поз­волява да дава оценка: “Това вероиз­поведание е добро, това е лошо.“ Един­с­т­веният критерий за такава оценка, произ­тичащ и от Кон­с­титуцията и от меж­дународ­ните актове, е дали дадено вероиз­поведание нарушава национал­ната сигур­ност, зап­лашва териториал­ната цялост или общес­т­вения ред и правото на хората. А дали ни харесва, или не ни харесва, е въп­рос, който е ирелеван­тен.“ 

Подобен регис­тър на даренията би поз­волил когато има съм­нения, подоз­рения, сиг­нали от бъл­гар­ски или пар­т­ньор­ски служби, че някои от тези сред­с­тва и източ­ниците им са подоз­рителни, това вече да бъде проверено по над­леж­ния ред от ком­петен­т­ните дър­жавни органи, аргумен­тира се Цеков. 

Втората посока на промяна може да се изразява в кон­к­ретизация за заб­раната за изпол­з­ването на религията за предиз­борни цели, като това е прид­ружено със сан­к­ции, включително прек­ратяване и заличаване на юридичес­ката регис­т­рация на съот­вет­ното вероиз­поведание, поясни още Борис­лав Цеков.

Абсолют­ната заб­рана за получаване на сред­с­тва от чуж­бина не е добър вариант, защото страната ни много лесно ще бъде осъдена от Съда в Страс­бург и ще трябва бързо да промени подобна законодателна раз­поредба. Другите страни, изп­равени пред подобни проб­леми, избират под­хода да осветят тези финан­сови потоци, отбеляза юрис­тът

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...