Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нетолерантност и корупция на всички нива вижда Вашингтон у нас

Нетолерантност и корупция на всички нива вижда Вашингтон у нас

Нетолерантност и корупция на всички нива вижда Вашингтон у нас

Официалните лица от всички български клонове на властта са участвали безнаказано в корупционни практики, предупреждава в доклад Държавният департамент

В годиш­ния си док­лад за правата на човека в света през 2017 г., в пос­ветения на Бъл­гария текст, Дър­жав­ният депар­тамент на САЩ отчете най-сериозните нарушения на правата на човека у нас. Най-значими проб­леми продъл­жават да са суровите условия в зат­ворите и цен­т­ровете за задър­жане и лип­сата на независима съдебна власт. Друга част от “минусите“ обх­ваща наличието на коруп­цията във всички клонове на властта, общес­т­веното насилие срещу етничес­ките мал­цин­с­тва и лип­сата на свобода на словото, комен­тира БГНЕС. Дър­жав­ният депар­тамент изтъква, че условията в повечето зат­вори в Бъл­гария могат да бъдат определени като „сурови“, с проб­леми, включ­ващи насилие срещу зат­вор­ници, пренаселеност, коруп­ция сред зат­вор­ничес­кия пер­сонал и неадек­ватни санитарни, жиз­нени и медицин­ски грижи и съоръжения. В зак­лючител­ните си наб­людения, Комитетът на ООН срещу изтезанията отбелязва лип­сата на подоб­рение на материал­ните условия в зат­ворите в София, Бур­гас и Варна. В док­лада си вън­ш­нополитичес­кото ведом­с­тво на САЩ цитира и дан­ните на неп­равител­с­т­вената организация „Бъл­гар­ски хел­зин­ски комитет“, според която налице са още няколко проб­лема, включително недопус­кане до здравни грижи и лошото им качес­тво, както и недос­татъчен дос­тъп до работа и неп­рием­ливи условия на труд. Въп­реки че законът пред­вижда наказателни сан­к­ции за коруп­ция от страна на длъж­нос­тни лица, правител­с­т­вото не е изпъл­нило закона ефек­тивно, а официал­ните лица от всички клонове на властта са учас­т­вали без­наказано в коруп­ционни прак­тики, обоб­щава Дър­жав­ният депар­тамент дан­ните, свър­зани с наличието на коруп­ция в бъл­гар­с­ката политика. Коруп­цион­ните прак­тики включ­ват под­купи, кон­ф­ликт на интереси, раз­работ­ване на схеми за прис­вояване, нарушения при въз­лагането на общес­т­вени поръчки и оказ­ване на влияние върху тър­говията. Позовавайки се на проуч­вания, проведени от мозъч­ните тръс­тове Цен­тър за изс­лед­ване на демок­рацията и Инс­титут за пазарна икономика, минис­тер­с­т­вото под­чер­тава, че коруп­цията продъл­жава да е най-сериозният политически, икономически и социален проб­лем в страната. Инс­титутът критикува лип­сата на реформи в админис­т­рацията, свър­з­вани с бор­бата срещу коруп­цията и зак­лючва, че лип­сата на дейс­т­вия на страната в тази насока се дължи на слабости в инс­титуционал­ната рамка и на неадек­ват­ното пред­с­тавяне на прокуратурата. Освен това според Организацията за наб­людение на Прог­рамата за дос­тъп до инфор­мация през 2016 г. само 36 % от пуб­лич­ните инс­титуции са отговаряли на законовото изис­к­ване за пуб­ликуване на дек­ларациите при кон­ф­ликт на интереси на тех­ните служители. Все пак като знак за извес­тно подоб­рение се отбелязва, че до октом­ври миналата година окръж­ните прокурори са започ­нали досъдебно произ­вод­с­тво за коруп­ция срещу 435 лица, от които 259 са били осъдени. Делата за коруп­ция включ­ват съдеб­ната сис­тема и правоп­рилагащите органи. Законът дефинира домаш­ното насилие като всяко дейс­т­вие или опит за извър­ш­ване на сек­суално насилие или физически, психологически, емоционален или икономически натиск върху членовете на семейс­т­вото или между съжител­с­т­ващи лица. Въп­реки това обаче, според мес­т­ното НПО “Алианс за защита от насилие, основано на пола“, законът у нас не криминализира всички форми на насилие срещу жени и правител­с­т­вото не прилага пос­ледователни политики с адек­ватно финан­сиране за превен­ция и защита на жените от насилие. Основ­ната критика по отношение на насилието у нас е и че страната ни не под­държа официална статис­тика за случаи на домашно насилие и други форми на насилие срещу жени. Във връзка с насилието над деца обаче критиките са много повече. Дър­жав­ният депар­тамент цитира тревож­ните данни на омбуд­с­мана Мая Манолова, която през юни съобщи, че случаите на насилие срещу деца в учеб­ните заведения са се удвоили в рам­ките на едва 2 години, предуп­реж­дава БГНЕС. В док­лада се Изразява и “сериозна заг­риженост“ относно “лип­сата на раз­с­лед­ване на смъртта на 238 деца с умс­т­вени увреж­дания, починали в периода 20002010 г.“ и “тревога от твър­денията, че 22 инс­пек­ции на въп­рос­ните инс­титуции проявяват нечовечно отношение към децата от специализираните инс­титуции. “

България

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Loading...

Земеделие

Loading...