Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Синдикатите: Бизнесът плаща по-малки данъци от работниците, абсурдно е!

Синдикатите: Бизнесът плаща по-малки данъци от работниците, абсурдно е!

Синдикатите: Бизнесът плаща по-малки данъци от работниците, абсурдно е!

• Ръстът на доходите няма алтернатива - произвеждаме два пъти по-малко от ЕС, но получаваме четири пъти по-малко

• Чуждестранните инвестиции са паднали с 25% спрямо същия период на миналата година

Биз­несът плаща по-малко данъци от работ­ниците. Сред­с­т­вата, които пос­тъп­ват в бюджета като кор­поративен данък, са по-малко от тези, които пос­тъп­ват от данъка върху доходите на всички лица. Това е абсурд, който го няма никъде по света. И в тази насока трябва да се правят стъпки, така че нещата да се движат в някакъв баланс.”

Това заяви в „Денят започва” на БНТ Димитър Манолов, президент КТ “Под­к­репа“. Гост в студиото бе и президен­тът на КСНБ Пламен Димит­ров. 

Двамата се обединиха около становището, че първа стъпка към нор­мализиране на доходите може да бъде премах­ване на данъка от минимал­ната работна зап­лата.

Нис­ките доходи в източ­ната част на Европа са проб­лем за ЕС като такъв. Ние произ­веж­даме два пъти по-малко от ЕС, но получаваме четири пъти по-малко. Увеличението може да стане, ако парите, които се изкар­ват, отиват за тех­нологично обнов­ление, а не за лук­созно пот­реб­ление. Проб­лемът е струк­турата на икономиката. Заради нис­кото зап­лащане, квалифицираните работ­ници напус­кат, а младите хора напус­кат страната още преди да са станали работ­ници и тази спирала се върти надолу”, комен­тира Манолов. 

Според Пламен Димит­ров ръс­тът на доходите в проценти няма алтер­нативна. „Проб­лемът е, че две трети от бъл­гарите получават зап­лати под сред­ната работна зап­лата и хората протес­тират в много от сек­торите. В добив­ната промиш­леност има 14,5% ръст на произ­водител­ност, но зап­латите не са нарас­нали. Това го има в около 10 сек­тора”, заяви президен­тът на КНСБ

Той цитира док­лад на ЕС, според който над половината от инвес­тициите за миналата година са в сгради и нед­вижимости, а само в 30% са в машини и съоръжения. Бъл­гар­с­кият емиг­рант е най-големият инвес­титор. 

По думите му, чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции са пад­нали с 25% спрямо същия период на миналата година. „Пазарът на труда освен, че няма кадри, тези, които ги има, не искат да работят за ниски доходи”, каза президен­тът на КНСБ

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...