Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Фестивалът за млади изобретатели „От винта!” за пръв път и в България

Фестивалът за млади изобретатели „От винта!” за пръв път и в България

Фестивалът за млади изобретатели „От винта!” за пръв път и в България

Роботи, модели на самолети, авиосимулатори, телеуправляем подводен апарат ще бъдат представени в Руския културно-информационен център

Павел Журав­льов, пред­с­тавител на „Рос­сот­руд­ничес­тво” в Бъл­гария и дирек­тор на Рус­кия културно-информационен цен­тър в София

КАРЕ:

Над 90 раз­работки ще видят столичани на пър­вото издание на Меж­дународ­ния младежки фес­тивал за научно-техническо твор­чес­тво „От винта!” в София, което се отк­рива на 27 април т.г. и ще продължи на 28 и 29 април в Рус­кия културно-информационен цен­тър. Пър­вият фес­тивал „От винта!” в страната ни ще се проведе под пат­ронажа на президента на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев. Сред екс­понатите са без­пилотен авиационен кам­п­лекс Ера-5”, „Уст­ройс­тво за тренировки на летци и кос­монавти”, пър­вият бъл­гар­ски авиосимулатор „Фотоника”, радиоуп­рав­лявем модел на самолета СУ-27 и стен­дов модел на самолета СУ37, модели на самолетите VTOL Stanser RSG-5 и Boeing-747, соларен самолет TwinRay Aircraft, телеуп­рав­ляем под­воден апарат „Кусто”, скорос­тен многофун­к­ционален тримаран, робот, който рисува.

- Г-н Журав­льов, какво пред­с­тав­лява Фес­тивала „От винта!” и как се стигна до неговото първо провеж­дане в Бъл­гария в края на тази сед­мица в Рус­кия културно-информационен цен­тър /РКИЦ/ в София?

- В нашите зали и излож­бени прос­т­ран­с­тва от 27 до 29 април т.г. ще се със­тои за първи път в Бъл­гария уникално събитие– Меж­дународ­ния фес­тивал за младежко научно-техническо твор­чес­тво „От винта!” . Той се провежда в Русия от 2005 г. и е част от мащабни тех­нически форуми като Меж­дународ­ния авиокос­мически салон МАКС, HeliRussia, Мор­с­кия салон в Санкт Петер­бург и др. Идеята да се проведе фес­тивала в Бъл­гария въз­никна преди около година– при нас се срещ­наха ръководителят на „От винта!” Вик­тория Соболева, пред­с­тавителите на Рос­сът­руд­ничес­тво, на неп­равител­с­т­вената организация „Авиационно-космически форум– Бъл­гария”, както и учени и преподаватели от София– проф. Георги Чобанов, доц. Димитър Младенов, студенти и док­торанти от СУ”Св. Климент Охрид­ски”. Така се стигна до събитието, което пред­с­тои в края на сед­мицата в РКИЦ. Искам да под­чер­тая, че Фес­тивала „От винта!” в София не е дър­жавна инициатива, а плод на усилията и надеж­дите на младите изоб­ретатели от Бъл­гария Недис­лав Веселинов, Мариан Михай­лов, Апос­тол Апос­толов, Дамян Иванов и Елина Хрис­това, които учас­т­ваха в най-големите авиокос­мически форуми в Русия от 2013 г. досега. Тех­ните изоб­ретения прив­лякоха вниманието и се рад­ваха на успех. През 2016 г. в рам­ките на прог­рамата „Новото поколение” в Русия на пред­с­тавителите на Бъл­гария бе връчен сим­волич­ния винт с цветовете на бъл­гар­с­кото и рус­кото знаме лично от минис­търа на промиш­леността и тър­говията Денис Ман­туров. Това пос­лужи като стимул фес­тивала „От винта!” да се проведе и в Бъл­гария.

- Какво съдържа прог­рамата на фес­тивала?

- Почти 100 млади изоб­ретатели ще учас­т­ват на фес­тивала със свои раз­работки и модели– около 60– от Бъл­гария и 40– от Русия. Изложението е отворено и за други млади хора с научни и тех­нически таланти от съседни на Бъл­гария дър­жави и от Европа, но това надявам се да стане, когато инициативата набере сили. Имаме три нап­рав­ления — излож­бена, научно-образователна и интерактивно-развлекателна част. В излож­бената прог­рама ще има 4 раз­дела– авиокос­монав­тика, кон­с­т­руиране на мор­ски съдове, робототех­ника и иновации за града. В научно-образователната част ще бъдат пред­с­тавени нови, креативни фор­мати на работа, т.нар. Хекатон, на който специалисти от раз­лични области в раз­работ­ката на прог­рам­ното обез­печение– прог­рамисти, дизай­нери и мени­джъри ще работят над решението на даден проб­лем. Руски и бъл­гар­ски студенти ще се със­тезават кой е по-добър в инженер­ната област– двата отбора ще сглобяват без­пилотни дронове и ще изпит­ват тях­ната скорост и манев­реност на специално трасе. А в т. нар. зона Makerspace учас­т­ници на въз­раст от 3 г. до 30 г. ще сглобяват и пус­кат да летят модели на самолети, ще има Мас­тер клас и сърев­нование между модели на кораб­чета, лаборатория по 3D моделиране, Мас­тер клас по под­водна роботех­ника и управ­ление на под­водни роботи. Интересно ще бъде и в интерак­тив­ния раз­в­лекателен блок– учас­т­ници и гости ще проб­ват уменията си на пър­вия бъл­гар­ски авиосимулатор, ще има сърев­нования с роботи, кон­курси и др. Поканили сме и пред­с­тавители на биз­неса, на науч­ните среди, които ще се запоз­наят отб­лизо с идеите и моделите на младите изоб­ретатели. Може би, ще проявят интерес и ще пред­ложат помощ на част от тях в рам­ките на своите и на бъдещите национални и съв­мес­тни проекти.

- На форума, на 28-ми април, ще заседава и работна група по образованието на Меж­дуп­равител­с­т­вената руско-българска комисия за икономика и научно-техническо сът­руд­ничес­тво. Какви новини се очак­ват оттам?

- Самият факт, че комисията ще заседава в рам­ките на фес­тивала „От винта!” показва високото ниво на форума. Комисията не бе дос­татъчно активна през пос­лед­ните години и сега се надяваме, че това събитие ще пос­лужи като рес­тарт и за други работни групи, както и на скорошна среща на съп­ред­седателите й на меж­дуп­равител­с­т­вено ниво– рус­кият минис­тър на промиш­леността и тър­говията Денис Ман­туров и бъл­гар­с­кият минис­тър на енер­гетиката Теменужка Пет­кова. Силно вяр­ваме, че сът­руд­ничес­т­вото между вис­шите учебни заведения на двете страни ще продължи, защото това е сфера, в която се обучават най-добрите кадри и в нея не трябва да има никаква политика.

- РКИЦ като част от Рос­сът­руд­ничес­тво въз­намерява ли да под­помага и раз­вива по-активно идеите и проявите на децата, студен­тите и младите специалисти в науч­ните и инженер­ните дис­цип­лини? Какви са Вашите намерения занап­ред?

- Провеж­дането на фес­тивала „От винта!” е част от наш по-голям ангажимент– да раз­виваме мега проекти за меж­дународно младежко сът­руд­ничес­тво в сферата на науката и тех­нологиите. Вече сме се договорили с колегите ни от Бъл­гария на базата на този фес­тивал да съз­дадем пос­тоянно дейс­т­ващ цен­тър за младите хора, който в работен план сме нарекли Еврицен­тър. Смятаме това да е пос­тоянно дейс­т­ваща площадка, на която в реално време интересуващите се да получават отговори на въл­нуващите ги въп­роси в сферата на науката, тех­нологиите и изоб­ретенията. Въз­намеряваме през 2018 г.- 2019 г. да фор­мираме клъс­тър в това еврис­тично нап­рав­ление, за да прив­лечем млади хора, които с ръцете и очите си да се докос­нат до най-добрите образци на научно-техническите изоб­ретения, а и да съз­дават такива. Това, вероятно, ще им помогне да изберат за себе си хоби, което да ги раз­в­лича или професия, в която има твор­чес­тво и бъдеще. Замис­лили сме в Еврицен­търа да има поле за изява и забав­ление на членовете на цялото семейс­тво, което може да прекара добре свобод­ното си време. Основни медийни пар­т­ньори на Фес­тивала „От винта!” са Инфор­мационна аген­ция БГНЕС и National Geоgraphic — Бъл­гария.

От БГНЕС

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...