Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: БСП е алтернативата!

Корнелия Нинова: БСП е алтернативата!

Корнелия Нинова: БСП е алтернативата!

Четири милиона българи работят под средната заплата, 400 000 са на минималната работна заплата, припомни лидерката на социалистите

Има две противоположни тези по случая с кмета на „Младост“. Времето ще покаже как ще прик­лючи този случай – дали с осъдителна присъда срещу Иван­чева или срещу страната ни. Като юрист ще кажа, че по начина, по който се нап­рави акцията, беше притес­нително. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БТВ вчера, цитирана от „Епицен­тър”.

Дано дър­жавата да се бори с коруп­цията и това да не е ПР акция. В румън­с­кия модел такива неща прик­люч­ват с осъдителна присъда и влизане в зат­вора“, допълни тя.

Нинова комен­тира и скан­дала с алкохола и полуголите жени, пос­рещ­нали делегатите на Европейс­кия младежки форум у нас. „Това е скан­дално. Изложихме се. Получихме убийс­т­вена критика. Даваш на Европа никаква политика за младежите и да ги забав­ляваш с алкохол и полуголи жени, е голяма излагация“.

Тежък шамар за Бъл­гария и за дър­жавата ни от младите европейци. Важно е това, което каза президен­тът на младеж­кия форум за случилото се в София: “Раз­руши се работата на поколенията преди нас. Унищожи труда на няколко генерации младежи и показа пълно пренеб­режение към младите хора изобщо”, е оцен­ката на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова за организирания у нас Европейски младежки форум. Тя бе категорична, че не се е говорило за политики за младите хора. „Не е имало нито един млад човек в панелите на дис­кусията. Няма политика за младите, има тотално разочарование. На алкохола, полуголите жени и лип­сата на политики– има алтер­натива. И БСП я пред­с­тави”, обясни лидерът на левицата.

Кор­нелия Нинова припомни политиките за младите хора, пред­ложени от БСП: по-ниски лихви за младите хора, които учат. От ГЕРБ обаче са отх­вър­лили пред­ложението, заг­рижени за печал­бите на бан­ките. Левицата пред­ложи също работещите семейс­тва с две деца да плащат по-малко данъци, както и кул­тур­ния чек, но и това е било отх­вър­лено.

По отношение искането на БСП за намаляване на депутат­с­ките зап­лати и отпус­ките, Кор­нелия Нинова каза: „Нали законите в Бъл­гария важат за всички? Кодек­сът на труда казва колко дни ще почиваме през годината, а за депутатите има отделно правило. Закон­ност или популизъм е това?“.

Високата зап­лата на депутата поп­речи ли на „Суджук­гейт”, на „Хас­ковогейт”?

Зап­лата се дава за труд, а не за да не крадеш. Като крадеш, отиваш в зат­вора”, каза още пред­седателят на БСП. Според Кор­нелия Нинова се задъл­бочават неравен­с­т­вата в общес­т­вото. „На 400 души автоматично рас­тат зап­латите с 500 лв., а на 4 милиона– с 50 лв.”, обясни Кор­нелия Нинова. Тя припомни също, че по пред­ложението за увеличение на пар­тий­ните суб­сидии, БСП е гласувала против. 

Къде отиде прин­ципът за равни права, за равни въз­мож­ности? 4 млн. бъл­гари работят под сред­ната зап­лата в Бъл­гария по данни на КНСБ, като 400 000 са на минимал­ната работна зап­лата, а 400 човека в дър­жавата са на 3 средни работни зап­лати”, обясни лидерът на опозицията.

Лидерът на опозицион­ната определи пър­вата година от управ­лението на кабинета “Борисов 3“ като нес­табилно. „Заради многото кон­ф­ликти вътре в самата коалиция. Нес­табил­ност в коалицията, в общес­т­вото заради протес­тите всеки ден. Безус­пешна политика по важ­ните въп­роси — здравеопаз­ване, образование. Няма реален резул­тат за живота на хората“.

Вчера бяха лекари, днес са миньори, онзи ден бяха хората с увреж­дания. Общес­т­вото ври от недовол­с­тво. Управ­ляващите не искат да видят, че хората са недоволни и че ги критикуват. Цен­зура, дик­татура, ограничаване на свободата на словото. Пише го и в док­лада на депар­тамента на САЩ”, обобщи лидерът на БСП.

Кор­нелия Нинова

зап­лаши пред­седателя на пар­ламен­тар­ната група на ГЕРБ Цветан Цветанов с дело в Страс­бург.

Поводът бяха думите на Цветанов относно това, че президен­тът Румен Радев е изб­ран от Инс­титута “Решет­ников“ и, че води политика против интересите на страната  и с пог­лед към Русия. Вторият човек в ГЕРБ за пореден път отп­рави тези обвинения към дър­жав­ния глава на прес­кон­ферен­ция миналата сед­мица. А след заседанието на Кон­сул­татив­ния съвет по национална сигур­ност (КСНС) на “Дон­дуков“ 2 излезе с изненад­ващото твър­дение, че Радев е пред­ложил Бъл­гария да напусне ЕС и НАТО. Което никой друг от учас­т­ниците в срещата не пот­върди.

“Няколко пъти го предуп­редих и му казах да внимава какво говори. Той обвинява президента в най-тежките обвинения “прес­тъп­ления срещу дър­жавата“, заяви Нинова като се закани, че ако Цветанов още вед­нъж обвини Румен Радев, ще му бъде заведено дело.

Нинова раз­кри, че по време на КСНС е пов­диг­нат въп­роса за закупуването на бойни самолети, като Радев се обър­нал към Цветанов с думите да се въз­държа и да не комен­тира неща, които не раз­бира.

Припом­няйки заседанието на КСНС при президента на 19 април, лидерът на опозицията обясни още, че за пореден път Цветанов отп­равя недоказани обвинения за най-тежките прес­тъп­ления по Наказател­ния кодекс – прес­тъп­ления срещу Репуб­ликата, като измяна предател­с­тво и шпионаж. „Обър­нах се към Цветанов и му казах да внимава какво говори, да не се стигне до поред­ното дело срещу него в Страс­бург по правата на човека. Заради него многок­ратно сме осъж­дани там”, каза Нинова и се позова на док­лад на Американ­с­кия депар­тамент, според който сме осъдени многок­ратно, заради подобни изказ­вания, като за това плаща бъл­гар­с­кият народ. „Кога Цветан Цветанов ще плати от джоба си парите, които плати бъл­гар­с­кия народ заради изказ­ванията му?”, попита Нинова и допълни, че президен­тът е пуб­ликувал документа, от който става ясно, че няма дори и намек за излизане на Бъл­гария от НАТО и ЕС. Тя бе категорична, че това е атака срещу президента от ГЕРБ, като ост­рието е Цветан Цветанов.

БСП е алтер­натива. Левицата пое комисията за ЧЕЗ, за да раз­с­ледва управ­ляващите, продължи Кор­нелия Нинова. 

Да бъдеш премиер и да имаш минис­три, означава общо управ­ление. Да имаш пред­седател на анкетна комисия, която трябва да раз­с­ледва евен­туални съм­нения за коруп­ция и злоупот­реби при управ­ляващите, не е общо управ­ление, а е алтер­натива”, посочи Кор­нелия Нинова за комисията за ЧЕЗ с пред­седател Жельо Бой­чев от БСП. По думите й левицата не може да си стои в ъгъла, когато

някой на тъмно взима ЧЕЗ и една трета от енер­гораз­п­ределението

на страната. „Поемаме комисията за ЧЕЗ и свър­ш­ваме работа. Най-нормалното в един пар­ламент е анкет­ните комисии, които раз­с­лед­ват управ­ляващите, да се оглавяват от опозицията – така е в цивилизованите страни. Един път това ще се случи у нас и някои ще кажат, че не било нор­мално”, каза тя. 

Кор­нелия Нинова обясни и какво е свър­шила комисията за ЧЕЗ с пред­седател от БСП: „Какви въп­роси стояха в началото. Единият е – има ли дър­жавата отношение към сдел­ката. От правител­с­т­вото казаха, че нямат и не знаят за нея. Доказа се, че правител­с­т­вото излъга, че не му е била пред­лагана сдел­ката за ЧЕЗ.” Лидерът на опозицията обясни, че и по втория важен въп­рос за финан­сирането на сдел­ката – има ли банки зад сдел­ката, вече има отговори. „ПИБ под­т­върди, дър­жав­ната банка за раз­витие каза, че е дала писмо за намерение. Излиза, че правител­с­т­вото е знаело и дър­жавата е стояла зад Гинка”, обясни Нинова и допълни, че е станало ясно и коя е Гинка Вър­бакова. „Двадесет и няколко фирми на Гинка Вър­бакова, съп­ругът й и свър­зани лица, се раз­с­ледва от прокуратурата”, обясни пред­седателят на БСП. Нинова каза също, че по време на сдел­ката за ЧЕЗ от ком­панията са поис­кали и 51% увеличение на нощ­ната тарифа. „Дори само да не се увеличи с 51% цената на тока, ще е голям успех, защото е важно за 3 милиона бъл­гари”, категорична бе тя. Нинова изтъкна, че в Чехия и във Фран­ция има дър­жавни ЕРП-та и попита– защо в Бъл­гария да няма? 

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие