Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентът избра членовете на Комисия „Антикорупция”

Парламентът избра членовете на Комисия „Антикорупция”

Парламентът избра членовете на Комисия „Антикорупция”

Утвърдени бяха кандидатурите, предложени от шефа на новия силов орган Пламен Георгиев

С гласуване Народ­ното съб­рание одобри зам.-председател и трима членове на Антикоруп­цион­ния орган, предаде БГНЕС. Антон Слав­чев ще бъде заместник-председател на Комисията за противодейс­т­вия на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобито имущес­тво. Антоанета Георгиева–Цонкова, Пламен Йоцов и Сил­вия Къд­рева ще бъдат членове на антикоруп­цион­ния орган. Антон Слав­чев притежава магис­тър­ска степен по право от Юридичес­кия факул­тет на Великотър­нов­с­кия универ­ситет „Св. св. Кирил и Методий“. Завър­шил е Вис­шето военно училище „Тодор Каб­леш­ков“. Работи в струк­турите на МВР и ДАНС, където има общо 22 години стаж.

Антоанета Цон­кова е завър­шила право в Юридичес­кия факул­тет на Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“. От 1998 г. е стажант-съдия в Софийски град­ски съд. От месец юни 1999 г. до месец юли 2006 г. е адвокат. Продъл­жава професионал­ното с раз­витие в Комисията за установяване на имущес­тво, придобито от прес­тъпна дей­ност, където започва работа като инспектор-юрист в Териториална дирек­ция „София-град“. Пламен Йоцов е завър­шил висше образование във вис­шето военно училище за артилерия и противовъз­душна отб­рана (ВВМАПВО) „Панайот Волов“ — гр. Шумен. Работи в МВР, НСС, ГДБОП, където има общо 20 години стаж. От месец октом­ври 2013 г. до месец май 2014 г. е начал­ник отдел в ДАНС, където работи по нап­рав­ление борба с организираната прес­тъп­ност, нар­котиците, организиран от американ­с­ката аген­ция за борба с нар­кот­рафика DEA.

илвия Къд­рева притежава магис­тър­ска степен по специал­ността „Библиотечно-информационни науки“ от Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“, Философ­ски факул­тет. След дип­ломирането, професионал­ната й кариера започва в Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда като ръководител Инфор­мационен цен­тър. През 1999 г. Къд­рева започва работа в Смет­ната палата. От 2006 г. е прив­лечена като екс­перт в новосъз­дадения Пуб­личен регис­тър за дек­лариране на имущес­т­вото и доходите на лицата, заемащи висши дър­жавни и други длъж­ности към пред­седателя на Смет­ната палата. От 2014г. е Дирек­тор на Пуб­лич­ния регис­тър, който преминава в Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво, като тя продъл­жава да ръководи дей­ността му.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие