Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: Не трябва да се позволява на антикорупционната комисия да задържа заподозрени

Експерти: Не трябва да се позволява на антикорупционната комисия да задържа заподозрени

Експерти: Не трябва да се позволява на антикорупционната комисия да задържа заподозрени

Иванка Иванова: Възможно да се нарушат международни стандарти за защита на правата на гражданите при неправилни действия по задържане

Не трябва да се раз­ширяват правата на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ) и тя да може да задържа заподоз­рени, около това мнение се обединиха дирек­торът на прав­ната прог­рама на Инс­титут „Отворено общес­тво“ Иванка Иванова и бив­шият дирек­тор на БОР­КОР Румен Миланов в интервю за БНР. Идеята беше подобни органи да имат активна коор­динираща фун­к­ция към всички струк­тури, които имат отношение към коруп­цията и да изг­раж­дат хоризон­тални връзки. Това, което считам, че е грешно е прех­вър­лянето на оперативно-издирвателната дей­ност от ДАНС в Комисията, тъй като този инс­т­румент, особено в условията на ДАНС, в условията на МВР, има много по-голяма оперативна мощ, откол­кото този, който ще е в Комисията. Мисля, че това е един недос­татък, предуп­реди Миланов. Според него е опасно да се раз­решава на раз­лични органи да имат право да задър­жат, защото, за да се извър­шва тази дей­ност е необ­ходима легитим­ност на органа. При задър­жането има определени процесуални дейс­т­вия, които трябва да се изпъл­нят. Тези хора с тези жилет­чици — това е изк­лючително опасно. Първи — от това може да се въз­пол­зва прес­тъп­ността. Този под­ход крие много опас­ности. Тези, които извър­ш­ват задър­жането, трябва да имат легитим­ност. Трябва да се знае, че това е орган, който извър­шва това процесуално дейс­т­вие задър­жане. В противен случай всеки може да каже: „Стой, не мър­дай!“. Под­ходът за задър­жането трябва много внимателно да бъде проучен и преценен, комен­тира още Миланов, цитиран от Епицен­тър. Бив­шият дирек­тор на БОР­КОР определи случая „Иван­чева“ като фал­с­тарт за новия антикоруп­ционен орган: Фал­с­тар­тът идва когато не си много добре под­гот­вен и искаш бързо да нап­ред­неш. Този случай активира общес­т­вото мнение и то се раз­д­вои, това съз­даде нап­режение, което означава, че не би било редно това да става. В БОР­КОР също много бър­захме и по същес­тво неговото кон­с­т­руиране изп­ревари нор­матив­ната уредба, която да урежда всички въп­роси и оттук вече се появиха извес­тни дис­баланси, припомни Миланов. Според него е сбър­кана кон­с­т­рук­цията на новата комисия за борба с коруп­цията — големият й проб­лем е организирането на преван­тив­ната дей­ност. Организирането на останалите струк­тури, които да могат да противодейс­т­ват на коруп­цията и да я инфор­мират, за да се съз­даде превен­ция. Според Иванка Иванова ако се раз­реши на раз­лични струк­тури да задър­жат, е въз­можно да се нарушат международно-правните стан­дарти за защита на правата: Ако задър­жането си остане само полицейска работа, както и раз­с­лед­ването на прес­тъп­ления, ще продъл­жим да можем да гаран­тираме в някаква разумна степен основ­ните права на задър­жаните. Ако там влязат и инс­пек­тори и дър­жавни служители, как­вито са служителите на новата комисия, този процес става напълно некон­т­ролируем и губим всякакви гаран­ции за спаз­ването на меж­дународ­ноп­рав­ните стан­дарти за защита на правата.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...