Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Първият ни посланик в Скопие проф. Ангел Димитров оглавява Комисията за преговори с Македония

Първият ни посланик в Скопие проф. Ангел Димитров оглавява Комисията за преговори с Македония

Първият ни посланик в Скопие проф. Ангел Димитров оглавява Комисията за преговори с Македония

Пър­вата среща на комисиите по историчес­ките и образовател­ните въп­роси на Бъл­гария и Македония ще се със­тои в София, съобщи минис­търът на вън­ш­ните работи Екатерина Захариева, предаде аген­ция „Фокус“. По силата на договора за доб­росъсед­с­тво, комисията ще обсъжда и решава исторически, образователни и други въп­роси. Пред­седател ще е проф. Ангел Димит­ров – пръв пос­ланик на Бъл­гария в Скопие и пос­ланик в Бел­г­рад, автор на най-задълбочената моног­рафия на съв­ремен­ната политическа история на Македония. Зам.-председател е д-р доц. Наум Край­чев – бивш кон­сул в Битоля и в Торонто, член на Македон­с­кия научен инс­титут, един от учредителите на Бъл­гар­с­кото сдружение на родовете от Македония. В със­тава ѝ влизат още и д-р Мом­чил Методиев – главен редак­тор на предаването „Вяра и общес­тво“ и бивш дип­ломатически служител в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, док­тор по история и следовател на историята на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, проф. Иван Илчев – бивш рек­тор на СУ „Св. Климент Охрид­ски“, извес­тен бъл­гар­ски общес­т­веник и историк, доц. Даниел Вач­ков – дирек­тор на Инс­титута за исторически изс­лед­вания към БАН, проф. Кирил Топалов – пос­ланик на Бъл­гария във Ватикана, извес­тен писател и преподавател по Бъл­гар­ска въз­рож­ден­ска литература, както и доц. д-р Бони Пет­рунова – археолог и дирек­тор на Национал­ния исторически музей. Очаква се от Репуб­лика Македония също да обявят със­тава на тях­ната комисия, раз­б­рали сме се да има по седем членове. Поканили сме ги вече пър­вото заседание да се проведе в София. А до провеж­дането му след около месец и половина ще тече под­готовка по издаване на правилата на самата комисия, уточни вън­ш­ният ни минис­тър.

Тя уточни, че правител­с­т­вото е одоб­рило и комисията, която на правител­с­т­вено ниво да док­ладва и да наб­людава вед­нъж годишно изпъл­нението на договора. Тя се пред­седател­с­тва от двамата вън­шни минис­три на двете дър­жави и в със­тава са включени минис­три, зам.-министри и други членове на кабинета, тъй като в договора има раз­поредби, които са свър­зани със сът­руд­ничес­тво във всички сфери на общес­т­вения живот, комен­тира Захариева, цитирана от Епицен­тър.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...