БСП: Без Ден на Победата, нямаше да има Ден на Европа

БСП: Без Ден на Победата, нямаше да има Ден на Европа

На 9 май българите по традиция почитат Съветската армия и хилядите загинали в антифашистката съпротива, припомни Драгомир Стойнев в декларация на социалистите в парламента

Днес е важен ден. Ден, в който прек­ланяме глави пред нес­ломимата воля и военен под­виг на онези, които сложиха край на най-голямата и най-унищожителната война в историята на човечес­т­вото, които спасиха милиони човешки животи.

Днес е ден, в който бъл­гарите по традиция почитат Съвет­с­ката армия и хилядите загинали в антифашис­т­ката съп­ротива.

Днес е ден, в който гледаме назад към опус­тошената Европа, но виж­даме и пър­вите искри на ней­ното въз­раж­дане и един­с­тво.

Преди 73 години, на 9 май, фашис­тка Гер­мания под­писва своята безус­ловна капитулация.

Преди 68 години, на 9 май, в Париж Робер Шуман споделя своята идея за ново политическо обединение в Европа, което да нап­рави вой­ната между европейс­ките народи немис­лима.

Тър­сено съв­падение или знак за дъл­бокия разум на след­воен­ните политици?

Без 9 май 1945 г. — Денят на Победата, нямаше да има 9 май 1950 г. – Денят на Европа. И Европа нямаше да бъде такава, как­вато е днес. Светът също.

Двете измерения на тази дата, всъщ­ност, изразяват победата на съзиданието над раз­рушението.

Строим или рушим обаче днес?

Изг­радените след Втората световна война колек­тивни сис­теми за сигур­ност в света са в сериозно изпитание. Нап­режението ескалира, въп­реки многото думи  за свобода, демок­рация и мир. Омирот­воряването и вой­ната звучат като синоними.

Европа също е живее в ритъма на нови предиз­викател­с­тва – бежан­ска вълна, зап­лахата от тероризъм, от неп­рекъс­ната война срещу нор­мал­ния живот. Атен­тати днес има, независимо дали в Мос­ква, Санкт Петер­бург, Париж, Ница, Сток­холм, Брюк­сел, Мад­рид, Лон­дон.

Бъл­гария има своето място в тази динамика и това, според бъл­гар­с­ките социалисти, трябва да е мяс­тото на разума.

Този разум тръгва от това– най-сетне да оценим дос­тойно и спокойно миналото и да спрем с отричането и дреб­ните вът­решни борич­кания. Исторически факт е, че Съвет­с­ката армия има основ­ната роля за пос­тигането на мира в Европа и света. Исторически факт е и че мир­ният градеж, започ­нал през 1945 г., е успешен, благодарение на целенасочените усилия и осъз­ната отговор­ност на дър­жавите и политиците, независимо от политичес­кия строй.

Днес БСП работи за Бъл­гария като дър­жава, осъз­наваща зап­лахите, но и дос­татъчно разумна и балан­сирана, за да не отрича миналото и връз­ката си с рус­ката страна. Бъл­гар­с­ките социалисти пазим европейс­ката пер­с­пек­тива на Бъл­гария, но вяр­ваме, че наг­нетяването на омраза, подоз­рения, негативизъм към рус­ката страна е вредно и опасно. Включително и за самата Европа, и света. Защото Русия цивилизационно, духовно, икономически и политически е част от Европа.

Бъл­гар­с­ките социалисти са силен политически опонент на това правител­с­тво и ще продъл­жим да бъдем такъв. Но още сега заявяваме, че ще работим за единна политика за мяс­тото на Бъл­гария като държава-източник на стабил­ност не само в региона, но и в европейски мащаб. Стига идеологически залитания и след­ване на пропаган­дни сюжети, независимо какви. Време е за осъз­наване и обединение около национални цели.

Ще завърша с думите, с които Шуман започва своята дек­ларация: „Светов­ният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропор­ционални на опас­нос­тите, които го грозят.“ Те са актуални и днес. Нашият призив е: Един­с­тво в името на Бъл­гария. Винаги е по-добре да сведем глави пред разума на историята, дори да не приемаме уроците й, откол­кото да плуваме по течението на кон­ф­ликта.