Корнелия Нинова: Никога повече война! Почит за жертвите на фашизма!

Корнелия Нинова: Никога повече война! Почит за жертвите на фашизма!

Ветерани от войните, симпатизанти на социалната идея, хора с антифашистки възгледи, хиляди признателни граждани взеха участие в тазгодишните чествания на Деня на победата 9 май и в шествието „Безсмъртния полк”

“Никога повече война. Пом­ним милионите загинали в бор­бата срещу фашизма.“ Това написа във Фейс­бук пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова. 

“Прек­ланяме се пред смелостта и героизма им. Без тех­ния под­виг, без Деня на победата, Европа нямаше да е същата. Наш дълг към тях­ната памет е днес да не допус­каме фашизъм и ксенофобия. Искаме мирен свят на свободни и щас­т­ливи хора. Чес­тит праз­ник!“, завър­шва лидерът на социалис­тите. Кор­нелия Нинова, столич­ният лидер на левицата Калоян Пар­гов и депутати-социалисти взеха учас­тие в Шес­т­вието “Без­с­мър­тен полк — Бъл­гария“ за Деня на победата и Деня на Европа — 9 май организираха от Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария и инициативен комитет от неп­равител­с­т­вени организации. В него взеха учас­тие хиляди бъл­гари, чиито родители са учас­т­вали в антифашис­т­ката борба или в Отечес­т­вената война. Инициативата, стар­тирана в Русия, се провежда още в дър­жави като Великоб­ритания, Фран­ция, Авс­т­рия, САЩ, Армения, Гер­мания, Израел, Ирлан­дия, Ислан­дия, Катар, Корея, Ливан, Швеция, Коста Рика, Полша, Италия, Бел­гия, Холан­дия, Черна Гора, Мон­голия, Нор­вегия, Прид­нес­т­ровието, Мол­дова, Азер­байджан, Беларус, Казах­с­тан, Кир­гизис­тан, САЩ, Узбекис­тан, Украйна, Естония, Малта, Авс­т­ралия, Швей­цария.

Пос­ланикът на Рус­ката федерация у нас Анатолий Макаров и дип­ломати от рус­кото посол­с­тво положиха венци и ще учас­т­ваха в тър­жес­т­вените церемонии пред памет­ника на Съвет­с­ката армия. Пос­ланик Макоров заминава за Плов­див, където пред памет­ника на Альоша също се проведе праз­нично чес­т­ване.

В словото си столич­ният лидер на БСП Калоян Пар­гов отбеляза: „Тук, пред Памет­ника на Съвет­с­ката армия, пос­т­роен от приз­нател­ния бъл­гар­ски народ, можем с пълно право да заявим, че в светов­ната битка срещу мракобесието на ХХ в. великите сили СССР, САЩ и Великоб­ритания победиха, защото проявиха разум да обединят силите си по време на Втората световна война и да нанесат смър­тоносен удар на нацис­тка Гер­мания. Това е извод, който не бива да заб­равяме, най-вече в днеш­ната ситуация, когато фашиз­мът в Европа и по света се въз­ражда отново.“, каза пред­седателят на софийс­ката организация на БСП.

Днес, русофоб­с­ките кръгове всекид­невно клеветят Русия. Те се опит­ват да нат­рапят на Бъл­гария „нов цивилизационен избор”, който цели да ни откъсне от дъл­боките исторически и кул­турни корени, които ни свър­з­ват. – отбеляза Пар­гов —  Тези кръгове са видимо мал­цин­с­тво у нас, но раз­полагайки с лос­товете на манипулацията, извър­ш­ват без­наказано провокации и поощ­ряват набезите над памет­ниците на Съвет­с­ката армия в София и на Альоша в Плов­див. Народът ни обаче има памет. Ето защо мнозин­с­т­вото бъл­гари, въп­реки оказ­вания натиск, неот­давна заявиха нед­вус­мис­лено, че сим­патизират на Русия и рус­наците, че са за приятел­ски българо-руски отношения в политиката, икономиката и духов­ната област, раз­вивани върху рав­ноп­равна основа.“

Калоян Пар­гов заяви, че Бъл­гария, заради геополитичес­кото си раз­положение и политичес­ката и духовна история, трябва да се превърне наис­тина в мост между Запад­ния свят и Русия, а Европа — в зона на мира и на взаим­ното раз­бирател­с­тво. Той цитира думите на пред­седателя на Европейс­ката комисия Жан-Клод Юнкер: „Доб­рите отношения между ЕС и Русия са жиз­неноважни за сигур­ността на нашия кон­тинент. Наша обща цел би тряб­вало да бъде въз­с­тановяването на европейс­кия ред в сигур­ността.“

9 май ще остане завинаги Ден на победата на мъжес­т­вото и героизма. Ден, без който нямаше да има Ден на Европа! “, категоричен бе Калоян Пар­гов.