Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Втори вот на недоверие за Жени Начева искат от пациентска организация

Втори вот на недоверие за Жени Начева искат от пациентска организация

Втори вот на недоверие към зам.-здравния минис­тър Жени Начева искат от пациен­т­ски организации “Заедно с теб“, съоб­щиха от организацията. Причината е решението да се доп­лащат животос­пасяващи медицин­ски изделия, както и липса на диалог на ведом­с­т­вото с пациен­т­с­ките организации.

От „Заедно с теб” очак­ват официален отговор от инс­титуциите вярно ли е твър­дението на бив­шия подуп­равител на НЗОК д-р Димитър Пет­ров, че Начева е под­п­равила някои цени на медицин­ски изделия, комен­тира Нюз.бг. Фал­шификацията е в докумен­тите, които е издала Комисията на НЗОК. Пациен­тите са изк­лючително раз­т­ревожени от така съз­даденото нап­режение, пишат в писмо до медиите от организацията.

От пациен­т­с­ката организация цитират случая на Радост Теохарова, потър­сила помощ за майка си. Ней­ната майка се нуж­даела от тран­с­катетърно протезиране заради аор­тна стеноза. Жената имала и услож­нения. Въз­рас­т­ната дама починала докато чака зам.-министъра на здравеопаз­ването и пред­седател на Над­зор­ния съвет на НЗОК през сеп­тем­ври 2017 г. да е готова с “договаряне на след­ващата спецификация на медицин­с­ките изделия и с правилата“, пишат от организацията. Май­ката е диаг­нос­тицирана през фев­руари. Тя е насочена за въп­рос­ната дей­ност с медицин­с­кото изделие. Според правилата на Здрав­ната каса, семейс­т­вото е тряб­вало да доп­лати от 1 април 10 000 лв. Тъй като сумата е непосилна за семейс­т­вото, докато чакат раз­решение на казуса, май­ката почива на 30 април, три дни преди рож­дения си ден. От пациен­т­с­ката организация обяс­няват мотивите си за втори вот на недоверие на г-жа Жени Начева като бягане от отговор­ност за доп­лащане на медицин­ски изделия. Зам.-министърът е обмис­лял през есента, вместо да задейс­тва нор­мативни промени за договаряне. Съз­дава се нап­режение у пациен­тите. Вместо да се грижат за здравето си, те искат да организират протести. Според нас е недопус­тимо, тъй като винаги сме били за диалог и пос­тигане на ком­п­ромиси, пишат от организацията.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...