Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Кризисни центрове срещу домашно насилие във всяка област още през 2018-а

БСП: Кризисни центрове срещу домашно насилие във всяка област още през 2018-а

БСП: Кризисни центрове срещу домашно насилие във всяка област още през 2018-а

Социалистите остават твърдо на мнението, че Истанбулската конвенция не трябва да бъде ратифицирана

Народ­ното съб­рание не трябва да ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, защото наред с бор­бата с насилието над жени, включва и някои други неп­рием­ливи за нашето общес­тво позиции

Кризис­ните цен­т­рове са ком­п­лекс от социални услуги за лица, пос­т­радали от насилие, трафик или друга форма на екс­п­лоатация. Те са насочени към индивидуална под­к­репа и правно кон­сул­тиране, включително и с мобилни екипи“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Надя Клисур­ска при обсъж­дането на промените в Закона за защита от домаш­ното насилие.  Тя обясни, че такива цен­т­рове, дейс­т­ващи съг­ласно закона, има в Плевен, Пещера, Варна, Пер­ник, Стара Загора, Дуп­ница, Силис­тра, Тър­говище, Русе и Плов­див. Тя добави, че в останалите облас­тни градове няма подобни кризисни цен­т­рове, а това е важно, защото в случай, че някой е пос­т­радал от домашно насилие, има право да бъде нас­танен в такъв цен­тър. „Надявам се Минис­тер­с­кият съвет да отпусне сред­с­тва за съз­даването на кризисни цен­т­рове още в рам­ките на тази кален­дарна година”, каза още Надя Клисур­ска.

Виолета Желева: Искаме по-висока зак­рила на лицата, пос­т­радали от домашно насилие

С пред­ложения законоп­роект се цели по-висока зак­рила на лицата, пос­т­радали от домашно насилие. Жените, които се нуж­даят от под­к­репа, да бъдат нас­танявани в кризисни цен­т­рове“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Виолета Желева. Тя пред­ложи Национал­ната прог­рама за превен­ция и защита от домашно насилие да съдържа като мярка– задъл­жително изг­раж­дане, под­дър­жане и управ­ление на такива цен­т­рове. Според нея така същес­т­вуващата прог­рама в момента не работи дос­татъчно добре.

Георги Гьоков: Искаме да бъдат определени минимален брой кризисни цен­т­рове, за които да отговаря дър­жавата, а не НПО

Бъл­гар­с­кото Народно съб­рание не трябва да ратифицира Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, защото наред с бор­бата с насилието над жени, включва и някои други неп­рием­ливи за нашето общес­тво позиции. Пред­лагаме промени в законодател­с­т­вото, които да отговорят на очак­ванията от тази кон­вен­ция“, под­черта народ­ният пред­с­тавител Георги Гьоков. „Искаме с този законоп­роект да бъдат определени минимален брой кризисни цен­т­рове, за които да отговаря дър­жавата, а не НПО. Те могат да бъдат финан­сирани по раз­лични начини, без да натовар­ват дър­жавата“, каза още народ­ният пред­с­тавител.  Той благодари за под­к­репата, която изразиха народ­ните пред­с­тавители към законоп­роекта

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...