Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите алармират: Под въпрос са свободите на гражданите

Социалистите алармират: Под въпрос са свободите на гражданите

Социалистите алармират: Под въпрос са свободите на гражданите

“Пред­с­тоят важни избори догодина. Цялата сис­тема е до такава степен опорочена, че ако оставим и този случай в Галиче да изтече в канала, по начина, по който са изтичали и други, то след година– цяла Бъл­гария ще е Галиче“.  Това заяви пред БНТ зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков. Той каза, че по отношение на с. Беден и Галиче–   избори не е точ­ната дума. 

Крум Зар­ков изтъкна, че бив­шият кмет на Галиче Ценко Чоков е осъден и в момента се намира в зат­вора за много тежки прес­тъп­ления — отв­личане, побой, палежи. Той допълни, че има инфор­мация, че  Чоков се е обаж­дал от своята килия или където се намира, за да агитира за кан­дидата на ГЕРБ, за което БСП е сезирала прокуратурата.  

“Мес­т­ният организатор на изборите от ГЕРБ, който е соб­с­т­веник и на мес­т­ната кабелна телевизия, товари служителите си в едни коли, кара ги да гласуват под строй. Хората не ги поз­нават, те са пришълци в Галиче. Тези хора минават през зад­ната врата на сградата, в която се гласува, за да могат да гласуват“, обясни Зар­ков. Той допълни, че има инфор­мация и за опити за прегаз­ване на хора с кола и пренапис­вани списъци– Галиче е с положителен прираст от 300 души в пос­лед­ните месеци. “Всички порочни прак­тики, които сме наб­людавали на изборите, изсипани на едно място-регистрирани са хора в порутени сгради, където очевидно не може да се живее, регис­т­рирани са хора в домовете на мес­тни активисти“, обясни зам.-председателят на ПГ на левицата.

Зар­ков заяви, че за всички нарушения, за които е получила инфор­мация БСП, е сезирала Прокуратурата.  По думите му е странно мъл­чанието на независимия арбитър, общес­т­веността, медиите, неп­равител­с­т­вените организации, граж­дан­ско общес­тво, други пар­тии. “Днес БСП губи с 9 гласа, но утре ще е някой друг. Начинът, по който се провеж­дат избори–   не е демок­ратичен. Под въп­рос е политичес­ката свобода на граж­даните“, категоричен бе Крум Зар­ков.

Драгомир Стой­нев: Има много законоп­роекти на опозицията, които не стигат до пленарна зала

Има много законоп­роекти на опозицията, които не стигат до пленарна зала и е време пред­седателите на комисии да започ­нат да ги вкар­ват в днев­ния си ред”. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Драгомир Стой­нев. Той заяви, че не е нор­мално такива закони като Наказател­ният кодекс – внесен от опозицията, Законът за лих­воточ­ките, който не се раз­г­лежда от комисията по бюджет и финанси, Законът за доб­ровол­чес­т­вото, Кул­тур­ният чек не се допус­кат до пленарна зала.  „Ако управ­ляващите не сте съг­ласни с тях, можете да гласувате против, но ние искаме да бъдат чути и приети нашите пред­ложения”, каза още Стой­нев.

Три пъти от пар­ламен­тар­ната трибуна БСП внася пред­ложение за раз­г­леж­дане на Закон за младежта. В него има въп­роси, които са важни за младите хора в Бъл­гария, затова тол­кова нас­тояваме той да се раз­г­леда”. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Иван Чен­чев. Той припомни, че тази нужда е заявена от младеж­ките организации, миналата година на младеж­ката среща във Варна. „Нас­тояваме този Закон за младежта да влезе в пленарна зала, за да съз­дадем условия за доб­ровол­чес­тво и решаване на проб­лемите на младите хора, които в момента се нег­лижират”, заяви Чен­чев.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...