Недоволство в Петрич заради нов строеж до храма на Ванга

Недоволство в Петрич заради нов строеж до храма на Ванга

Хора от цялата страна се обединяват срещу намерението за строител­с­т­вото на къщи за гости в района на Рупите, съобщи БНТ. Мес­т­ността е защитена зона. Инвес­титорите имат намерение да пос­т­роят 11 къщи за гости със СПА-център, като твър­дят, че всичко е законно, извадили са необ­ходимите раз­решителни и нямат намерение да се откажат от строител­с­т­вото. Над 25 000 души се обединиха в социал­ните мрежи срещу зас­т­рояването на защитената мес­т­ност „Рупите“. Хората твър­дят, че едва преди няколко дни са раз­б­рали за пред­с­тоящото строител­с­тво и нас­тояват то да бъде спряно, комен­тира общес­т­вената телевизия. Започ­нахме да виж­даме тези чер­вени кол­чета, които започ­наха да се пос­тавят тук и там. Хората ги измък­ваха, после пак ги слагаха и по това ние раз­б­рахме, че има такъв инвес­тиционен проект и който ще започне от март месец. Ние смятахме, че това няма как да се случи, раз­каза пред телевизията Венета Пет­кова. Други пък се опасяват, че дебитът на лековитата минерална вода няма да е дос­татъчен. Водата, която е като дебит в кон­цесията, дори в момента през отоп­лител­ния сезон е недос­татъчна. Не се осъщес­т­вява свобод­ният раз­лив на кон­цесията, който е задъл­жително да го има, за да същес­т­вува екосис­темата.

От общината в Пет­рич обаче увериха, че към момента се изпол­з­ват само 5% от ресурса на минерал­ната вода и проб­лем няма да има. Освен това всички процедури били спазени, обясни тревогите си Цветелина Шулева. Екологът на община Пет­рич Антоанета Ангелова обясни, че била качена цялата инфор­мация, която е за инвес­тицион­ните намерения на страницата на общината още през 2016 г. Кон­цесионерът обясни, че след три години на проуч­вания и обикаляне на инс­титуциите е получил всички необ­ходими раз­решителни.

В пар­цела, където ще се стори, е нап­равено и археологическо проуч­ване заради близостта на древ­ния град Херак­лея Син­тика. Не са установени археологически струк­тури, заяви адвокатът на инвес­титора Иво Стефанов.