Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) В очите на Путин... хлад и недоверие

В очите на Путин... хлад и недоверие

В очите на Путин... хлад и недоверие

С познатото руско великодушие към малките, които са сгрешили, Путин отвори пред Борисов вратата, но еспертите смятат, че е рано да се говори за затопляна на отношенията

Валерия Велева

От сайта „Епицен­тър”

Първа визита в Мос­ква. 

Първо гос­туване в Кремъл 

Първа среща с Путин след 9-годишна раз­дяла 

Раз­говори в рам­ките на близо два часа. 

Прес­кон­ферен­ция с продъл­жител­ност 27 минути. 

Цел на визитата

Борисов да получи политичес­ката воля на рус­кия президент за вкар­ването на 15.75 млрд. куб.м. годишно руски газ в хъба “Бал­кан“ през отк­лонение на “Тур­ски поток“ за бъл­гар­ска територия, който да продаваме, а не да тран­зитираме, как­вито са виж­данията на рус­наците. Това би дало въз­мож­ност на Бъл­гария да въз­върне ролята си на газораз­п­ределителен фак­тор на Бал­каните. 

Делегациите 

Бъл­гар­с­ката делегация, съп­ровож­даща премиера, бе внушителна — петима минис­три, вкл. вицеп­ремиер: Томис­лав Дон­чев, Влади Горанов, Теменужка Пет­кова, Николина Ангел­кова, Боил Банов. Към нея бе включен и шефът на “Бул­гар­т­ран­с­газ“ Владимир Малинов. Отсът­вието на вън­ш­ния минис­тър Екатерина Захараиева се оценява като умиш­лено “скриване“, заради нес­пиращото ѝ антируско и антипутин­ско говорене. 

От руска страна в раз­говорите учас­т­ваха: Антон Силуанов — първи вицеп­ремиер и минис­тър на финан­сите, Денис Ман­туров — минис­тър на промиш­леността и тър­говията, Алек­сан­дър Новак — минис­тър на енер­гетиката, Владимир Медин­ски — минис­тър на кул­турата, Алек­сан­дър Грушко — зам. минис­тър на вън­ш­ните работи, отговарящ за Европа, Юрий Ушаков — помощ­ник на президента, Алек­сан­дър Сафонов — пред­седател на аген­цията по туризма.

Както и шефовете на “Газ­п­ром“ и на “Лукойл“ Алек­сей Милер и Вагит Алек­перов. 

Срещата 

Според Путин тя е била “отк­рита и съдър­жателна“. 

Според Борисов раз­говорът бил “праг­матичен и полезен“. 

Резул­татът 

1. Русия заяви готов­ност за реализация на проекта на АЕЦ “Белене“, ако Бъл­гария вземе решение на пазарна основа. Но и без тази среща е ясно, че АЕЦ “Белене“ ще се строи от рус­наците, защото проек­тът е техен, независимо какъв ще е инвес­титорът.

2. “Тур­ски поток“ ще се заус­тва на бъл­гар­с­ката граница. Това обаче стана извес­тно още на 26 май, когато Тур­ция и “Газ­п­ром“ под­писаха договор за строежа на сухопът­ната част на “Тур­ски поток“ и тогава се раз­бра, че той ще стига до Бъл­гария, а не до Гър­ция, заради влошените отношения между Атина и Анкара.

3. Не са пос­тиг­нати договорки за дос­тавка на руски газ за Бъл­гария през “Тур­ски поток“. Това бе огром­ната изненада, която ни я сер­вира говорителят на президента Дмит­рий Пес­ков, тъй като Путин бе обран в изяв­лението си. “Комер­сант“ написа, че “Тур­ски поток“ ще премине през Бъл­гария. Пес­ков уточ­нява — това е вариант, но нищо не е решено, нищо не е уточ­нено.

4. Пос­тиг­нато е съг­ласие за съх­раняването на воен­ните ни памет­ници на бъл­гар­ска земя. Без кон­к­ретна договореност. 

Никакви документи не са под­пис­вани. 

Борисов отиде при Путин с един-единствен проект, за който получи обтекаем отговор: “Въп­росът за тран­с­пор­тирането на газ от “Тур­ски поток“ в Европа през Бъл­гария се раз­работва в прак­тически план с Тур­ция и Бъл­гария“. И още: “Въп­росът за обемите на тран­зит­ния газ през Бъл­гария трябва да бъде обвър­зан с обема на дос­тав­ките за цяла Европа“.

Нито дума за хъба “Бал­кан“!

Нито дума за това, че ние искаме да продаваме руски газ през “Тур­ски поток“, а не да тран­зитираме.

Ние чакаме Путин да ни каже за “количес­т­вата газ“, той ни отв­ръща с “въп­рос…“. 

Бъл­гария не пред­с­тави стратегия за цялос­т­ното раз­витие на руско-българските отношения в кон­тек­ста на новото в кон­так­тите между ЕС и Мос­ква. А Русия това очаква. Тя иска от нас да види какво ще е отношението ни към нея оттук нататък, след като в пос­лед­ните 56 години се дър­жахме към нея като “яст­реби“. Тя иска да види, че сме осмис­лили греш­ката си;  иска да е сигурна, че миналото няма да се пов­тори. Иска да вярва на някого у нас, че Русия ще получи това отношение, което зас­лужава. И което Европа вече ѝ зас­видетел­с­тва. Въп­реки сан­к­циите, въп­реки нашите евроат­лан­тически обвър­заности,  които тя приема. Проект като хъба “Бал­кан“ е много малък за раз­маха на газовото и геос­т­ратегичес­кото ѝ влияние. С него и без него Мос­ква пак държи кран­чето на синьото гориво към Европа.

Срещу искането ни това кранче да се врътне и за нас, ние не пред­ложихме нищо в ответ. 

Бъл­гар­с­ките минис­три не се срещ­наха с рецип­роч­ните си колеги в Мос­ква с изк­лючение на Ангел­кова и Банов, които проведоха блан­кетен раз­говор с рус­кия минис­тър на кул­турата Медин­ски. 

Нито един от минис­т­рите не комен­тира визитата пред медиите. 

Прес­кон­ферен­цията 

В мал­ката зала за прес­кон­ферен­ции на Кремъл Борисов и Путин влязоха с енер­гични крачки. Зас­танаха пред мик­рофоните. 

Борисов — видимо притес­нен. 

Путин — с ледено спокойс­т­вие.

Първи взима думата домакинът. Чете от пред­варително под­гот­вен текст. Първо казва за АЕЦ “Белене“ и после минава на рус­ките памет­ници у нас. Хъбът е пропус­нат.

Нито вед­нъж не спомена името на Борисов, изпол­з­ваше дис­тан­цираното и протоколно “премиер-министърът“. Нито вед­нъж не показа свойско или приятел­ско отношение. Пър­вите целувки бяха след като Борисов просто го наг­раби в прег­ръд­ката си.

Борисов започна изложението си енер­гично, влизайки почти на бегом в енер­гий­ната тема,обяснявайки като скоропоговорка за “бъл­гар­с­ката пуб­лика“ всичко, което е в съз­нанието му за Бъл­гария като газораз­п­ределителен цен­тър на Бал­каните.

Нямаше лист пред себе си. Изпол­з­ваше нат­рупаното в главата си. 

Путин се втрещи от този енер­гиен словесен поток. 

Пог­ледът в очите му се променяше от негативен през пренеб­режителен до без­раз­личен.

Борисов ръкомахаше с ръце, отверме нав­реме с тялото си се нак­лоняваше към Путин, за да покаже колко са близки, изпол­з­ваше дори израза “колегата Путин“. 

Сините очи на Путин го стрел­ваха, но в тях нямаше никаква емоция. Никаква съп­ричас­ност към това, което говори и което иска да покаже гос­тът му.

Борисов започна да се извинява за спирането на “Южен поток“, кър­шейки ръце;

да се оправ­дава с Брюк­сел за това решение;

да благодари за 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ “Коз­лодуй;

да обещава, че сме си научили урока за “Белене“;

да търси сниз­хож­дение в силата на големия, който трябва да прости.

Путин го гледаше със стък­лен пог­лед, бър­чеше чело, измер­ваше го изпод вежди… И го закова: “Приказ­ките за по-големия ме смущават, защото по-големия обик­новено го под­тик­ват да плати смет­ката“.  И обяви, че “смет­ката“ за спирането на “Южен поток“ са 800 млн. евро загуби за рус­ката страна. Борисов­несаза, че загубите на Бъл­гария са не по-малки и че не сме  получи никакви ком­пен­сации за своето пос­лушание.

За да покаже, колко сме зависими от Мос­ква, Путин припомни на Борисов, че 9% от БВП на Бъл­гария идва от дей­ността на “Лукойл“.

Борисов пусна това пок­рай ушите си.

И се оплака, че хем сме били най-лоялната страна на ЕС, хем са ни под­минали всички газоп­роводи. 

Путин го пог­ледна съжалително.

Борисов се оправда, че ние сме били “прин­ципни“, но това звучеше по-скоро като приз­нанието “май излязохме глупави“, защото точно тогава “ни се влошиха отношенията с Русия“. 

Това не стопли сър­цето на Путин.

Нап­ротив. Каза ни в лицето, че на едни от ЕС раз­решават да правят биз­нес с Русия, да под­пис­ват за газоп­роводи, а на Бъл­гария — не. “Тя по-лоша страна ли е?“, попита Путин и това звучеше като шамар за всички бъл­гар­ски управ­ници, които в тези години не защитиха национал­ния интерес така, както го правят сил­ните дър­жави в ЕС.

В тази поза на слаб ученик пред Путин стоеше премиерът на дър­жава, която пред­седател­с­тва в момента Съвета на ЕС. Премиер, който търси да стъпи на здрава почва в отношенията ни с Русия. 

Но миналото, а не бъдещето бе в очите на Путин. 

Въп­реки това Борисов не се предаваше — надяваше, че с харак­тер­ното си свободно дър­жане, с което сваля всякакви бариери, ще смили и Путин. 

Не се получи така, както искаше.

Все пак, с поз­натото руско великодушие към мал­ките, които са сгрешили, Путин отвори пред Борисов вратата. 

 “Тур­ски поток“ ще мине през Бъл­гария, но еспер­тите смятат, че е рано да се говори за затоп­ляна на отношенията“ , както комен­тира авторитет­ният РБК.

 Защото доверието трудно се въз­с­тановява. Брат­с­ките чув­с­тва вече ги няма. Има студена икономическа прес­мет­ливост.

И Бъл­гария има да извърви много път, докато се върне на онази права, в която Путин ни гледаше с уважение.

 

Рус­ката преса се отнесе благос­к­лонно към Борисов. Оцени посещението му като прелом в отношенията ни с Русия. Това е нес­лучаен знак.

Оттук-нататък трябва да оправ­даем доверието, дадено в аванс.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие