Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 40 % от смъртните случаи в България са могли да бъдат избегнати

40 % от смъртните случаи в България са могли да бъдат избегнати

40 % от смъртните случаи в България са могли да бъдат избегнати

Те не биха се случили, ако е имало ефективна здравна система и качествени медицински услуги и технологии, предупреждава Евростат

Малко повече от 40% от смър­т­ните случаи у нас са могли да бъдат предот­в­ратени при наличието на оптимално здравеопаз­ване и те не биха се случили, ако е имало ефек­тивна здравна сис­тема и качес­т­вени медицин­ски услуги и тех­нологии, сочат дан­ните от анализ на Еврос­тат за случаите на т. нар. “предот­в­ратима смърт“ в ЕС през 2016 г.

Сред­ният показател в ЕС за “предот­в­ратима смърт“ е 33 на сто, а най-много неадек­ватни смър­тни случаи, които биха могли да бъдат предот­в­ратени, са регис­т­рирани в север­ната ни съседка Румъния – близо 49 %, или почти половината от регис­т­рираните смър­тни случаи там, предуп­реж­дават още от европейс­ката статис­тика. Според данни от анализа най-много бъл­гари са починали у нас през въп­рос­ния период от болести на кръвооб­ращението – 1131 случая на 100 хиляди души население, което е близо 4 пъти повече от сред­нос­татис­тичес­ките данни за ЕС – около 350 случая на 100 хиляди души в ЕС, починали от болести на кръвооб­ращението. Според актуални данни на НСИ у нас през миналата година са починали около 110 хиляди души, като близо 72 хиляди, или 65 %, са били смър­т­ните случаи в след­с­т­вие болести на кръвооб­ращението, което пос­тавя този вид смър­т­ност на водеща позиция у нас. Втората най-голяма група болести, от които са умирали сънарод­ниците ни, са били злокачес­т­вените новооб­разувания – около 17 хиляди, което е около 240 смър­тни случая на 100 хиляди души и е съпос­тавимо с европейс­ките критерии – 262 смър­тни случая на 100 хиляди души в ЕС. Най-малко са били смър­т­ните случаи у нас в след­с­т­вие на тран­с­пор­тни инциденти или самоубийс­тва – по 9 случая на 100 хиляди души. Близо 570 хиляди неадек­ватни смър­тни случая, или около 33 % от всички регис­т­рирани в ЕС, са могли да бъдат избег­нати чрез качес­т­вени медицин­ски услуги и тех­нологии, показ­ват дан­ните от анализа на Еврос­тат. Общият брой на смър­т­ните случаи в ЕС е бил около 1,7 млн.души през 2016 г., или една смърт от три в ЕС, би могла да бъде избег­ната при наличието на медицин­с­ките знания и тех­нологии според Еврос­тат.

Според дан­ните на Еврос­тат най-качествено здравеопаз­ване и съот­ветно най– нисък дял на неадек­ватни смър­тни случаи е регис­т­риран във Фран­ция – 25 на сто, Бел­гия и Дания – 26 на сто, Холан­дия – 28 на сто, Полша – 30 на сто. В другия край на скалата с най-висок процент смър­тни случаи, които са могли да бъдат избег­нати, се нареж­дат страни като Румъния – 49 на сто, Лат­вия и Литва – по 47 на сто, Словакия – 44 на сто, Бъл­гария – 42 на сто, Хър­ватия и Унгария – с по 41 на сто и др.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...