МОН публикува и обърка резултатите от първото класиране след VII клас

Тех­ническа грешка спъна кандидат-гимназистите след 7 клас в София. Резул­татите, които са пус­нати към 11 часа, бяха свалени от сайта на МОН за приема след 7 клас. Станала е тех­ническа грешка в резул­татите на пър­вото класиране, ще има наказани, обяви пред жур­налисти прос­вет­ният минис­тър Красимир Въл­чев, предаде БГНЕС. Става дума за проб­лем със 17-те раз­лични групи балооб­разуващи оценки, особено при балооб­разуването за професионал­ните гим­назии. В момента начал­никът на Регионал­ното управ­ление по образованието Ваня Кас­т­рева и пред­с­тавители на Минис­тер­с­т­вото на образованието са в професионал­ната гим­назия „Ломоносов“, където ще тър­сят начин за отс­т­раняване на греш­ката. 8256 ученици са класирани на пър­вия етап от приема след VII клас в София, нек­ласираните са 640, отчетоха по-рано от МОН. С най-висок бал се влиза отново в Софийс­ката математическа гим­назия, най-желани след нея са Нем­с­ката езикова гим­назия „Кон­с­тан­тин Гълъбов” и Втора нем­ска гим­назия „Владис­лав Граматик”. Тази година повече деца от страната са кан­дидат­с­т­вали в гим­назиите в София – миналата година те са били 306, а тази – 631. За обър­кани резул­тати в езиковите гим­назии сиг­нализираха читатели на КРОСС, обър­кани резул­тати има и в елит­ното Тех­нологично училище „Елек­т­ронни сис­теми” към Тех­ничес­кия универ­ситет – София, пък споделят раз­т­ревожени родители в социал­ните мрежи.