Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НПО-то, обвинило майките, прибирало половин милион годишно

НПО-то, обвинило майките, прибирало половин милион годишно

НПО-то, обвинило майките, прибирало половин милион годишно

НПО-то Сдружение „Цен­тър за психологически изс­лед­вания”, свър­зано с Адриана Стоименова, която обвини май­ките на деца с увреж­дания, взима близо 400 000 лв. през тази година по европ­роект, съфинан­сиран от дър­жавата. Отделно от това сдружението прибира от дър­жавата близо 400 хил. лв. годишнo. Това показ­ват счетовод­ните документи на организацията, съобщи “Фрог­нюз“. Преди дни Стоименова, която е от Национал­ния съвет за интег­рация на хора с увреж­дания, заяви по Би Ти Ви, че „1 млн. лв. са отишли за финан­сиране на протести”. Думите ѝ предиз­викаха въз­мущението на май­ките, които се зарекоха да я съдят до дупка. В профила на Адриана Стоименова в Linkedin е отбелязано, че тя е Изпъл­нителен дирек­тор на Сдружение „Цен­тър за психологически изс­лед­вания” от 2008 г. Според регис­т­рация в минис­тер­с­тво на правосъдието Стоименова изобщо не фигурира нито като длъж­ност, нито като член на УС, още по-малко като отговорно лице по раз­ход­ване на сред­с­тва. Длъж­ността „изпъл­нителен дирек­тор” не е записана в нито един от регис­т­рите, комен­тира аген­ция КРОСС. Прави впечат­ление, че пос­лед­ните отчети към минис­тер­с­тво на правосъдието са от 2015 година. Освен финан­сов отчет има и док­лад за дей­ността. При по-обстоен прег­лед се забеляз­ват няколко смущаващи неща. В него се отбелязва, че „под­к­репят” музикални и тан­цови със­тави, раз­виват крикет на маса и бейз­болен отбор. Освен това „провокират твор­ческо учас­тие на младежи с увреж­дания”, както и че правят „социални арт-презентации на праз­ниците Св. Вален­тин, 3-ти март и Първа пролет”. От документа става ясно, че основен приоритет на НПО-то за лица с увреж­дания е темата „НАТО и Македония”, както и „Закона за защита на живот­ните”. Любима дес­тинация за хората от НПО-то се оказва САЩ. За описаните 212 инициативи в док­лада за 2015 г. не е посочен и един лев раз­ход. В отчета е отбелязано, че основ­ният раз­ход, който е от 321 хиляди лв. е отишъл основно за зап­лати в НПО-то. Изрично е отбелязано, че даренията са 0 (нула) лева за хора с увреж­дания. Според соб­с­т­вените си отчети, НПО-то е трета политическа сила. В тях се отбелязва, че броят на членовете им през 2013 година е 240 158. Пак от отчета се раз­бира, че съб­раният член­ски внос е 6 000 лв. Прос­тата сметка показва, че член­с­кия внос би тряб­вало да е по 2, 5 стотинки за всеки член на година, което звучи абсур­дно, предуп­реж­дава още КРОСС.

България

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Лена Бориславова с ББР

Прокуратурата проверява договор на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР), свър­зан с Лена Борис­лавова. Това се раз­бра от пуб­ликация на начал­ник…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Двама българи стартират участието си в „Уимбълдън“ днес

Организаторите на „Уим­бъл­дън“ обявиха прог­рамата на тур­нира за днес. Така станаха ясни и приб­лизител­ните часове, в които на кор­товете ще изл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие