Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Срещата “16+1“ е възможност за България. Дали и Борисов смята, че Китай и Русия са заплаха?!

Нинова: Срещата “16+1“ е възможност за България. Дали и Борисов смята, че Китай и Русия са заплаха?!

Нинова: Срещата “16+1“ е възможност за България. Дали и Борисов смята, че Китай и Русия са заплаха?!

Как позицията на зам.-шефа на управляващата партия кореспондира с обявените от премиера усилия за нормализиране на отношенията с Русия при неотдавнашната му визита в Москва, пита лидерът на БСП

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също ли смята като замес­т­ника си Цветан Цветанов, че Русия и Китай са зап­лаха за сигур­ността, попита във фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. Тя под­чер­тава, че срещата в София “16+1“ е въз­мож­ност Бъл­гария да засили ролята си в региона, да бъде мост между Изтока и Запада и да прив­лече инвес­тиции, които ще са от полза за хората. Кор­нелия Нинова е в Родос, Гър­ция, където учас­тва в Сими сим­позиум — меж­дународна кръгла маса на лидери на мнение от целия свят. Епицен­тър припомня, че в неделя Цветанов нап­рави изяв­ление в пар­ламента, че Русия и Китай са зап­лаха за сигур­ността и мира. В Гър­ция заедно с пред­с­тавители на Китай, на европейски страни и страните от Запад­ните Бал­кани дис­кутирахме пер­с­пек­тивите за нашия регион, които могат да се очер­таят на срещата в София „16+1– Европейски съюз, Бал­кани и Китай”. Тази среща е въз­мож­ност Бъл­гария да засили ролята си в региона, да бъде мост между Изтока и Запада и да прив­лече инвес­тиции, които ще са от полза за хората, обясни Нинова. Много нелепо би проз­вучало тук изказ­ването на втория човек в ГЕРБ и пред­седател на пар­ламен­тар­ната груп Цветанов, че Китай и Русия са зап­лаха за нас и би породило много учуд­ване какво става в Бъл­гария точно преди срещата Европа-Китай. Министър-председателят пот­вър­ж­дава ли позицията му, че Русия и Китай са едни от основ­ните зап­лахи за мира и сигур­ността? Призоваваме премиера да се раз­г­раничи, категорична е Нинова. Като оценяваме това изяв­ление като безот­говорно, неп­ремерено и съз­даващо рис­кове за Бъл­гария, приемаме, че то е официална позиция на пар­тията, рес­пек­тивно и на излъченото от нея и ней­ната пар­ламен­тарна група правител­с­тво. Кор­нелия Нинова се обърна към министър-председателя и пред­седател на ГЕРБ Бойко Борисов със след­ните въп­роси:

Как тази позиция корес­пон­дира с обявените от него усилия за нор­мализиране на отношенията с Русия при неот­дав­наш­ната си визита в Мос­ква? Как ще бъдат раз­вивани енер­гий­ните проекти със страна, която е обявена за “основна зап­лаха за мира и сигур­ността“? Как изяв­ленията на Цветан Цветанов корес­пон­дират с пред­с­тоящата на 67 юли среща в София Китай — Цен­т­рална и Източна Европа? Как ще бъдат пос­тиг­нати целите на визитата на Ли Къцян, след като дни преди това е обявен за премиер на страна — “основна зап­лаха за мира и сигур­ността“? Нас­тояваме бъл­гар­с­кият министър-председател да поеме лична отговор­ност за тези изяв­ления като или ги пот­върди, или се раз­г­раничи категорично със съот­вет­ните дейс­т­вия по отношение на втория човек в пар­тията му. Лип­сата на такива дейс­т­вия за нас ще означава, че правител­с­т­вото се солидаризира с тези позиции или че вторият човек в ГЕРБ вече, де факто, е първи, заявява още лидерът на БСП.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...