Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Професор Стиглиц ще консултира „Визията за България” на БСП

Корнелия Нинова: Професор Стиглиц ще консултира „Визията за България” на БСП

Корнелия Нинова: Професор Стиглиц ще консултира „Визията за България” на БСП

Да общувам с проф. Стиг­лиц отб­лизо е истин­ско богат­с­тво. Още повече, когато имаме общи идеи. Обсъдихме засил­ващите се неравен­с­тва и начините за намаляването им, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, цитирана от сайта на пар­тията. Тя обясни, че напълно споделя зак­люченията в книгата му “Цената на неравен­с­т­вото”, че резул­тат от неравен­с­т­вата е същес­т­вуването на два паралелни свята, които фун­к­ционират един до друг, без да имат досег помежду си. С проф. Стиг­лиц раз­говаряхме и за нашата “Визия за Бъл­гария”, която ще обявим на 21 юли“, комен­тира тя. Нинова припомни, че той е пос­ветил част от трудовете си на ролята на дър­жавата в икономиката. Джоузеф Стиг­лиц е един от най-известните леви икономисти в света, носител на Нобелова наг­рада за икономика за 2001 г. и още десетки прес­тижни наг­ради, припомни лидерът на БСП. Той е завър­шил Масачузет­с­кия тех­нологичен инс­титут, преподавател в MIT, Прин­с­тън, Стан­форд и Колум­бийс­кия универ­ситет. Най-известните му трудове са: “Цената на неравен­с­т­вото“, “Голямото раз­деление”, “Еврото”, “Свободно падане: Америка, свобод­ните пазари, кризата и винов­ните за нея”.

Отдавна нас­тояваме дър­жавата да не оставя всичко на свобод­ния пазар, а да запази своята регулаторна фун­к­ция в ключови сек­тори, уточни Нинова. Рад­вам се, че един от най-големите икономисти в света, носител на прес­тиж­ната Нобелова наг­рада за икономика, смята, че за да работят пазарите така, както се очаква, трябва да има под­ходящо регулиране от страна на дър­жавата, заяви тя. Кор­нелия Нинова каза, че е отп­равила покана към проф. Стиг­лиц да посети Бъл­гария, за да пред­с­тави своите идеи. Професор Стиг­лиц прие да му изп­ратя нашата “Визия за Бъл­гария“, за да ме кон­сул­тира по темите, залег­нали в нея. Там има много от неговите виж­дания за справед­ливост за всеки и как неравен­с­т­вото под­копава гос­под­с­т­вото на закона. Раз­говаряхме занап­ред да обменяме мнения по определени въп­роси, които засягат икономиката и социал­ната дър­жава, изтъкна тя, цитирана от пар­тий­ния инфор­мационен сайт.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...