Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Най-голямата болница в Южна България може да остане без ток от понеделник

Най-голямата болница в Южна България може да остане без ток от понеделник

Най-голямата болница в Южна България може да остане без ток от понеделник

Тър­говец на свобод­ния пазар поиска да изк­лючат тока на Окръж­ната бол­ница в Плов­див, съоб­щиха от “Елек­т­рораз­п­ределение Юг“, което е към групата на ЕВН.

Искането от “Елек­т­рораз­п­ределение Юг“ да изк­лючат зах­ран­ването на УМБАЛ Плов­див е за 9 юли, заради нат­рупани задъл­жения за елек­т­роенер­гия. Съг­ласно Закона за енер­гетика “Елек­т­рораз­п­ределение Юг“ е задъл­жена да изпълни заяв­ката на дос­тав­чика на ток за изк­люч­ване на бол­ницата, уточ­няват от енер­гораз­п­ределител­ното дружес­тво.

От там уточ­няват, че официал­ната заявка от ком­панията –тър­говец на ток е пос­тъпила в мес­т­ното ЕРП на 27 юни 2018 г. Тър­говецът е дек­ларирал, че неговият клиент — УМБАЛ Плов­див е уведомен на 26 юни 2018 г. за датата на преус­тановяването на зах­ран­ването. Пред­вид общес­т­вената значимост на УМБАЛ Плов­див “Елек­т­рораз­п­ределение Юг“ уточ­нява, че бол­нич­ният ком­п­лекс получава енер­гията си от тър­говец на свобод­ния пазар. УМБАЛ Плов­див зап­лаща към “Елек­т­рораз­п­ределение Юг“ един­с­т­вено цени за пол­з­ване на мрежовите услуги на дружес­т­вото , които се регулират от КЕВР и не под­лежат на пряко договаряне. От “Елек­т­рораз­п­ределение Юг“ се позовават на закона, че нямат отношение към казуса– УМБАЛ Плов­див и изб­рания от бол­ницата дос­тав­чик на елек­т­роенер­гия. Те не поемат отговор­ност за раз­мера на дълга за кон­сумирана елек­т­роенер­гия, сроковете и начините на плащане, договорената цена на тока, обяс­няват от мес­т­ното ЕРП.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...