Мнозинството запази Иван Иванов като шеф на КЕВР

Мнозинството запази Иван Иванов като шеф на КЕВР

Регулаторът не защитава интересите на потребителите, а на монополистите, заяви лидерът на социалистите Корнелия Нинова

БСП с опита да свали Иван Иванов като шеф на КЕВР. Целият със­тав на регулатора дойде в зала. Трябва ли ни такава струк­тура, която не въз­намерява да спазва закона, защото има претен­ции към него, посочи чер­веният депутат Атанас Кос­тадинов. По всеки един казус регулаторът тряб­вало да има проак­тивна позиция. Имаме доста причини да искаме остав­ката на Иван Иванов, който е добър професионалист, под­черта той. Жельо Бой­чев припомни казуса ЧЕЗ и според него КЕВР имала дос­татъчно правомощия да се самосезира за сдел­ката и да изиска нуж­ните документи. Левицата не приема становището на регулатора да се намесва в сдел­ката. Голямата роля на регулатора се обез­с­мисля, отсече Бой­чев. Членовете на КЕВР имали отговор­ността да прилагат закона, не да му дават оценка. Сдел­ката за ЧЕЗ ще бъде атес­тат за работата на регулатора, по мнението на социалиста. Мерете с еднакъв аршин и прилагайте еднакво закона, призова той.

Вален­тин Николов от ГЕРБ смята, че ни в клин, ни в ръкав се искала остав­ката на Иван Иванов. Той припомни, че регулаторът е колек­тивен орган и решенията се вземали колек­тивно. По думите му КЕВР нямала критерии, по които да се намеси в сдел­ката с ЧЕЗ. Няма натиск върху КЕВР, а искаме да се спазва законът“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев. Той посочи като една от причините за исканата оставка на Иван Иванов– негово изказ­ване, в което заявява, че няма да спазва закона, защото е един блан­кетен текст. „Но този текст е гласуван от управ­ляващото мнозин­с­тво“, под­черта Стой­нев. Той обясни, че според КЕВР прех­вър­лянето на акции от капитала, не пред­с­тав­лява раз­пореж­дане с имущес­тво и затова не могат да се намесят. „Това е независима инс­титуция, но не може да си прави как­вото иска“, каза народ­ният пред­с­тавител. Той под­черта, че критерии могат да се напишат в под­законов нор­мативен акт, а не в закона. „Живеем в глобален свят. Няма как да знаем кога ще има прех­вър­ляне на активи и продажба, каква ще бъде икономичес­ката ситуация след 5, 10 или 15 години. Няма как сега да променим законодател­с­т­вото и да заложим рамка“, каза още Драгомир Стой­нев. Соц­лидерът Кор­нелия Нинова пък захапа КЕВР за получената под­к­репа от енер­гий­ните дружес­тва. Тя се усъмни, че регулаторът не защитавал интересите на пот­ребителите, а на монополис­тите. Защо всички от биз­неса обичат Иван Иванов, а Кор­нелия Нинова и Мая Манолова не, недоумява тя. Няма добър или лош закон, той се изпъл­нява, категорична бе тя. Припом­няме, в края на юни от БСП внесоха сиг­нал до глав­ния прокурор Сотир Цацаров срещу пред­седателя на КЕВР Иван Иванов. Лидерът на чер­вените Кор­нелия Нинова обясни, че повод за сиг­нала е отказът на Иванов да се намеси в стек­лата за ЧЕЗ. Тогава премиерът Бойко Борисов заяви, че няма да се намеси в казуса. Дни по-късно на брифинг на КЕВР бяха пред­с­тавени новите цени на пар­ното, елек­т­ричес­т­вото и природ­ния газ.Това предиз­вика протести пред сградата на регулатора, които бяха под­к­репени от левицата. Припом­няме, на 22 фев­руари 2018 г. стана ясно, че чеш­ката ЧЕЗ е одоб­рила сдел­ката за продажба на активите в Бъл­гария и купувача “Инер­ком Груп“. Пос­ледва скан­дал, който предиз­вика минис­търът на енер­гетиката Теменужка Пет­кова да подаде оставка, защото поз­нава соб­с­т­веникът на фир­мата Гинка Вър­бакова. Делян Доб­рев, депутат от ГЕРБ и бивш енер­гиен минис­тър, изказа съм­нения по отношение на сдел­ката и по-точно спрямо това дали купувачът има опит и може да осигури под­дръж­ката на ЕРП на една трета от Бъл­гария. От интервю на Гинка Вър­бакова стана ясно, че сдел­ката за активите на ЧЕЗ може и да не минава за одоб­рение от Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР). Това беше пот­вър­дено от шефа на Комисията Иван Иванов, припомня аген­ция КРОСС. Еднов­ременно с това скан­далът дос­тигна и в Чехия, като изданието Lidové noviny започна соб­с­т­вено раз­с­лед­ване. То излезе с инфор­мацията, че две банки са обещали финан­сиране на сдел­ката, въп­реки че според предишна пуб­ликация половината от сдел­ката се финан­сира от офшорки.