Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Пациентите с блокирани лекарства за кръвно трябва да посетят лекар, за да ги сменят

Пациентите с блокирани лекарства за кръвно трябва да посетят лекар, за да ги сменят

Пациентите с блокирани лекарства за кръвно трябва да посетят лекар, за да ги сменят

Европейската агенция по лекарствата и националните органи проучват степента на замърсяване и възможните въздействия върху хората

Пациен­тите, чиито лекар­с­тва за кръвно попадат в блокирания за продажби списък, трябва да отидат при лич­ния си лекар, за да ги смени с аналог. Аптекарите у нас нямат право да правят такава замяна. На инс­титуциите у нас най-вероятно ще се наложи да нап­равят нова оценка на цените на лекар­с­т­вата за хипер­тония, които Здрав­ната каса плаща. Причината – цената им се определя спрямо най-ниската в групата, съобщи Би Ти Ви. Засег­натите лекар­с­тва съдър­жат актив­ното вещес­тво вал­сар­тан. Китайски произ­водител на това вещес­тво е док­лад­вал, че е отк­рит примес в него.

Именно този примес е класифициран като вероятен кан­цероген. Затова са блокирани само лекар­с­т­вата на фир­мите, които се снаб­дяват с актив­ното вещес­тво от китайс­кия завод. Списъкът им е пуб­ликуван на сайта на Аген­цията по лекар­с­т­вата. Китайс­ката фирма твърди, че отритият примес е свър­зан с промени в произ­вод­с­т­вения процес от 2012 г. Уточ­нява, че няма нарушения на правилата за добра произ­вод­с­т­вена прак­тика и няма данни други активни вещес­тва, произ­ведени от ком­панията, да са засег­нати. Замес­тители на блокираните лекар­с­тва има, списъкът също е на сайта на Аген­цията по лекар­с­т­вата.

Малко над 160 хиляди пациенти у нас пият блокираните лекар­с­тва. Освен при хипер­тония те се пред­пис­ват при скорошен миокар­ден инфаркт и сър­дечна недос­татъч­ност.

Акцията по спиране на продаж­бите е преван­тивна. Лекарите и аптеките са уведомени. Според Мар­гарита Гроз­данова, магистър-фармацевт и член на Бъл­гар­с­кия фар­мацев­тичен съюз (БФС) няма място за паника. Примесът, заради който са блокирани лекар­с­т­вата, е вторичен амин и се изпол­зва и в хранител­ната промиш­леност – забавя раз­витието на бак­териите, обясни Гроз­данова. Според нея хората, които имат лечение с тези продукти, могат да продъл­жат да изпол­з­ват лекар­с­т­вото, докато отидат при своя личен лекар.

Фар­мацев­тът уточни още, че лекар­с­т­вата са блокирани, за да се уточни колко е този примес и какво е въз­дейс­т­вието върху хора, защото засега е доказано кан­церогенно въз­дейс­т­вие само върху животни. Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата и национал­ните органи проуч­ват степента на замър­сяване с примеса и въз­мож­ните въз­дейс­т­вия върху пациен­тите. Дан­ните от проуч­ването ще бъдат пуб­лично оповес­тени.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие