Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Двойно повече сезонни работници от страни извън ЕС у нас

Двойно повече сезонни работници от страни извън ЕС у нас

Двойно повече сезонни работници от страни извън ЕС у нас

Два пъти повече сезонни работ­ници от страни извън Европейс­кия съюз има тази година у нас, показ­ват дан­ните на Аген­цията по заетостта. От януари до началото на юли, Аген­цията е раз­решила дос­тъпа на 6700 чуж­денци до трудовия пазар у нас като сезонни работ­ници. Само преди година за същия период те са били под 3000, припомни Би Ти Ви. Най-много чуж­денци са дошли от Украйна, Мол­дова, Кир­гиз­с­тан. Те работят в основно в туризма и сел­с­кото стопан­с­тво. Според соб­с­т­вениците на хотели обаче ост­рият недос­тиг на кадри не може да се преодолее само с чуж­дите работ­ници. От Аген­цията по заетостта обяс­няват ръста на сезонни работ­ници от чуж­бина с това, че няма сериозни изис­к­вания към работодателите. Не трябва да доказ­ват професионал­ната квалификация на работ­ниците иска се само трудов договор. Опрос­тени са и процедурите. Според икономис­тите може да се очаква в бъдеще в курор­тите у нас да ни обс­луж­ват все повече чуж­денци. Те са от дър­жави, в които нивото на зап­лащане е по-ниско от това, което имаме у нас, така че е лесно Бъл­гария да пред­ложи едни срав­нително атрак­тивни условия за тях, отчете Явор Алек­сиев от Инс­титута за пазарна икономика. Хотелиерите се стараят да запазят служителите, които вед­нъж са прив­лекли. Организират им и раз­лични забав­ления в свобод­ното време, като екс­кур­зии из Бъл­гария, за да запом­нят освен работата, кул­турата и историчес­ките ни забележител­ности, комен­тира още Би Ти Ви.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...