Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) КНСБ иска спешни промени в Наредбата за помощ за отопление 

КНСБ иска спешни промени в Наредбата за помощ за отопление 

КНСБ иска спешни промени в Наредбата за помощ за отопление 

КНСБ нас­тоява спешно да бъдат приети изменения в Наред­бата за условията и реда за отпус­кане на целева помощ за отоп­ление. Това обяви на прес­кон­ферен­ция в прес­к­луба на БТА президен­тът на син­диката Пламен Димит­ров. Във връзка с увеличените от 1 юли цени на природ­ния газ с 10.83 на сто, на топ­лоенер­гия средно със 7,33 на сто, на елек­т­роенер­гията за домакин­с­т­вата средно с 2,3 на сто, екс­пер­тите на Инс­титута за социални и син­дикални изс­лед­вания към КНСБ са нап­равили раз­чети за влиянието им върху необ­ходимите сред­с­тва за изд­ръжка на живота. Новите цени ще засег­нат най-сериозно най-бедните семейс­тва, ще нарасне енер­гий­ната бед­ност в цялата страна, изтъкна Пламен Димит­ров. Според екс­пер­т­ния анализ раз­ходите на лицата с месечни доходи до 287 лева ще нарас­нат до 19,2 на сто, а с доход до 332 лева — до 16,7 на сто. Най-сериозно ще бъда засег­нати жителите на столицата, където 61,2 на сто от жилищата са с парно отоп­ление от цен­т­рален източ­ник. КНСБ пред­лага месеч­ният раз­мер на целевата помощ за отоп­ление да се определя на база левова рав­нос­той­ност на 530 квтч. елек­т­роенер­гия, от които 350 квтч. дневна и 180 квтч. нощна.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...