Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Горяха “Царските конюшни“

Горяха “Царските конюшни“

Горяха “Царските конюшни“

Сградите бяха продадени бяха продадени за 658 870 лв., или 90 лв. на квадратен метър при реална цена над 11 милиона

Пожар унищожи около 2 000 кв. м пок­ривна кон­с­т­рук­ция в сградите на бив­шите “Цар­ски конюшни“, които се намират на кръс­товището на булевар­дите “Дон­дуков“ и “Васил Лев­ски“ в София. Пожарът е избух­нал малко след 3 часа тази сут­рин. Няма пос­т­радали хора, комен­тира Нюз.бг. 8 екипа и 30 пожар­никари са учас­т­вали в акцията по гасенето на пожара, като от пожар­ната не изк­люч­ват и вер­сията палежът да е умиш­лен. Очевидци свидетел­с­т­ват, че пожарът се е раз­разил и раз­п­рос­т­ранил много бързо, което пред­полага наличието на запалителни материали. Кметът на столич­ния район “Оборище“ уточни, че на старите сгради са нанесени сериозни щети. Пос­т­радали са сградите от вът­реш­ната част на ком­п­лекса, както и тези, които са към улица “Панайот Волов“. Има пад­нали пок­риви. Столич­ната община ще задължи соб­с­т­веника на “Цар­с­ките конюшни“ да ги въз­с­танови в автен­тичен вид. Сфор­мирана е екс­пер­тна комисия, която ще оцени раз­мера на щетите. Цар­с­ките конюшни са от времето на цар Фер­динанд, припомня Нюз.бг. Там в момента се помещава катед­рата по приложни изкус­тва на Национал­ната художес­т­вена академия. Соб­с­т­веност в сградите имат и няколко минис­тер­с­тво, сред които и МВР.

Припом­няме, че в Софийс­кия град­ски съд все още не е тръг­нало дело, свър­зано с цар­с­ките конюшни. По него под­съдими са двама — Веселин Пенев, бивш облас­тен управител на София, и Юлия Димитрова-Цекова, лицен­зиран оценител. Пенев е на съд за няколко прес­тъп­ления. Едното обвинение е за сключена неиз­годна сделка. Щетата е над 10 млн. лв. и е фор­мирана от раз­ликата между продаж­ната цена и реал­ната пазарна стой­ност на имота. Другото обвинение е за умиш­лена без­с­топан­с­т­веност, в резул­тат на което също са нас­тъпили вредни пос­ледици и за облас­т­ната админис­т­рация, както и за бъл­гар­с­ката дър­жава. “Цар­с­ките конюшни“ са били продадени за сумата от 658 870 лв., или 90 лв. на квад­ратен метър.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...