Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Таско Ерменков в открито писмо: Всеки в държавата е подложен на риск от ограбване

Таско Ерменков в открито писмо: Всеки в държавата е подложен на риск от ограбване

Таско Ерменков в открито писмо: Всеки в държавата е подложен на риск от ограбване

Може би престъпленията са инструмент за сплашването ми заради активната ми гражданска позиция и нетърпимостта ми към всякакъв род несправедливост, коментира народният представител от левицата

Всеки в дър­жавата е под­ложен на риск от ограб­ване, предуп­реж­дава в отворено писмо на народ­ния пред­с­тавител Таско Ермен­ков от левицата заради извър­шената кражба в дома му, съобщи Аген­ция „Фокус“.

Уважаеми дами и гос­пода, колеги! Обръщам се към Вас с инфор­мация и апел за оповес­тяване на цялото общес­тво за поред­ното извър­шено прес­тъп­ление срещу моето семейс­тво — нагло и предиз­викателно то беше осъщес­т­вено през нощта на 3 юли 2018 г., започва пис­мото на депутата. Четирич­лен­ното ми семейс­тво беше вкъщи, всички спяхме — тогава прес­тъп­ниците влизат в апар­тамента. Входът е с кон­т­ролиран дос­тъп. Имаме куче, което е младо и винаги реагира на всяко движение във входа. Вратата на апар­тамента се зак­лючва чет­ворно. Прес­тъп­ниците са влезли в коридора и в хола на апар­тамента, като са взели чан­тите с документи, пари и други ценни неща. Никой от нас, в това число и кучето не реагира и не се събуди! Полицията, която извикахме към 08.30 ч., когато видяхме, че вратата е прит­ворена, пред­положи, че ние и кучето сме били обработени с газ, описва случая Ермен­ков. От изчез­налите неща особено подоз­рителен е фак­тът, че от пор­т­монето на съп­ругата ми, която преди три дни се беше вър­нала от Мос­ква, където посети бол­ния си баща, са взети пари в брой, а от кредит­ните карти в пор­т­монето й само ней­ните руски бан­кови социални карти, на които тя получава рус­ката си пен­сия от 55 год. въз­раст и социална карта. На тези сметки има броени рубли, рав­нос­той­ност 100 долара и тези карти могат да се пол­з­ват само в Русия. До тях в пор­т­монето й бяха и бъл­гар­с­ките карти, които не са взети. Не са взети и бъл­гар­ките карти на другите членове от семейс­т­вото. Най-подозрителното е, че миналата година в началото на март от чан­тата на съп­ругата ми бяха отк­рад­нати пак ней­ните руски карти и аналогична сума на тях, както и пен­сионна бан­кова карта на баща й от Сбер­банк – при това невалидна, с изтекъл срок. Те са били намерени от полицаите от 5 РУ-СДВР почти вед­нага – на 20 март. Но й бяха вър­нати от полицаите чак в края на юли 2017 г. Тогава, както и сега при краж­бата, в пор­т­монето й имаше и бъл­гар­ски карти. Остават въп­росите, пише още Ермен­ков, защо кар­тите не бяха вър­нати от полицията вед­нага? Нещо повече: сега, на 3 юли, всъщ­ност е второто ограб­ване на апар­тамента ни пър­вото беше през сеп­тем­ври 2015 г. точно по време на санирането на блока – по европейс­ките проекти. Прес­тъп­лението беше извър­шено и тогава абсолютно предиз­викателно — на 26 сеп­тем­ври пос­ред бял ден. Тогава бяха отк­рад­нати всички ценни неща и пари от дома. Крад­ците бяха „пер­фек­тни“: прик­риха прес­тъп­лението, като бяха оставили всичко в пър­воначален вид и само по една случай­ност дъщеря ми е раз­б­рала за краж­бата и вед­нага е уведомила полицията. Това прес­тъп­ление и до днес не е раз­к­рито, като според мен бе водено фор­мално от самото начало, след което е било предадено на прокуратурата – така излиза по думите на полицаите от СДВР през 2016 г., след запит­ването на семейс­т­вото ми за хода на делото. Реално никой не ни инфор­мира и до ден днешен за хода му и резул­татите. Все едно че е напълно нор­мално явление да бъдеш ограбен и няма нужда да бъдеш инфор­миран за хода на раз­с­лед­ването.

Преди три сед­мици съп­ругата на депутата пуска сиг­нал до район­ния прокурор за извър­шеното прес­тъп­ление и прак­тически без­дейс­т­вието на след­с­т­вие и прокуратурата, както преди така и сега. В къщи всички са в пос­тоянен стрес, защото никой не се чув­с­тва сигурен, в това число и за живота си. В тази връзка искам дебело да под­чер­тая, заявява Таско Ермен­ков — тук става дума не само за прес­тъп­лението „кражба“, а за психически тор­моз над семейс­т­вото ми!

Тези прес­тъп­ления, заедно с всички други, на които са жер­тва десетки хиляди граж­дани на Бъл­гария, са предиз­викател­с­тво към сигур­ността в Бъл­гария, към властта в Бъл­гария, към съдеб­ната сис­тема на Бъл­гария. Може би тези прес­тъп­ления имат връзка и са инс­т­румент за сплаш­ването ми заради актив­ната ми граж­дан­ска позиция и нетър­пимостта ми към всякакъв род нес­п­равед­ливост, изразявани както от трибуната на Народ­ното съб­рание, така и по медиите, комен­тира народ­ният пред­с­тавител от левицата. И ако досега се въз­дър­жах от пуб­лич­ност един­с­т­вено с мотива да не преча на раз­с­лед­ващите, днес вече нямам избор и съм длъжен да инфор­мирам общес­т­веността не само за извър­шените прес­тъп­ления, но и за това, как ком­петен­т­ните органи си вър­шат работата, защото ние, бъл­гарите, трябва и имаме право да живеем спокойно в нашата страна — със сигур­ност за граж­даните й: и по улиците и най-вече вкъщи, предуп­реж­дава още Ермен­ков в отвореното си писмо.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...