Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ако прекратим битката за морала, губим войната за спасение на България

Ако прекратим битката за морала, губим войната за спасение на България

Ако прекратим битката за морала, губим войната за спасение на България

Така в свой анализ журналистът Владимир Костов обобщи нуждата от по-активна гражданска позиция в защита на традициите ни след решението на Конституционния съд

В анализ, пуб­ликуван в сайта „Епицен­тър” жур­налис­тът Владимир Кос­тов пише: „Общес­т­веното задовол­с­тво от становището на кон­с­титуцион­ния съд за така наричаната истан­бул­ска кон­вен­ция е раз­бираемо и оправ­дано. Съдът нап­рави невъз­можно всякакво “пар­ламен­тарно мнозин­с­тво“ за ратифициране “някак зад завеса“ на спор­ния документ.

Но ако не видим и не си дадем добре сметка за ограничеността и относител­ността на днеш­ната победа, ще заложим условията за едно неминуемо поражение на каузата на здравия разум и на национал­ния интерес утре.

Трябва да се борим отк­рито и док­рай за Европа и за света, ако искаме да спасим себе си и Бъл­гария!

Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е само един дял от водеща се вече десетилетия титанична битка за съдър­жанието и ориен­тацията на съв­ремен­ната цивилизация. Белязалите цялата история сблъсъци между етноси, империи, модерни военно политически съюзи, сега са съп­роводени, или припок­рити, от амбицията да бъде раз­рушена отвътре самата основа на която се крепи и изг­ражда европейс­ката, хрис­тиян­с­ката, а до голяма степен и всяка човешка цивилизация. Имам пред­вид приоритета на общес­т­вения, пуб­лич­ния, национал­ния интерес, над лич­ните амбиции.

На терена на съпер­ничес­тва и сблъсъци между етнически традиции, религиозни вяр­вания, политико идеологически кон­цеп­ции, отк­рити или прик­рити материални интереси, бе въведена пред­с­тавата за една неог­раничена от нищо лична претен­ция и амбиция. Мас­кирана в одеж­дите на “човешки права“ на основата на пола, тя нас­тоява за приоритет пред всякакви раз­бирания и критерии за общес­т­вена оценка и интерес. С отк­рито манифес­тираната цел, под­чинила общес­т­веното на лич­ното в областта на пола, да пренесе същия “модел“ на отношения и в други области. Изп­раз­вайки по същес­тво от съдър­жание самото понятие за семейс­тво, общес­тво, нация, дър­жава. Раз­бира се, под пред­лога за “човешки права“.

Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, в която, както в множес­тво подобни документи, има много положения на здрав разум, които всеки съв­ремен­ник с добра воля под­к­репя, чрез серия от маневри и разни допъл­нения, уреж­дащи приложението й, бе превър­ната в инс­т­румент за налагане на посочената антисоциална тен­ден­ция.

Несъг­ласието на бъл­гар­с­кото общес­тво с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция не е заради прок­ламираните в нея намерения за борба с насилието над жени, деца, въобще — над човека. Бъл­гар­с­кото общес­тво не е съг­ласно с тази кон­вен­ция, заради съз­дадената въз­мож­ност тя да бъде изпол­з­вана като прик­ритие за осъщес­т­вяване на античовешки, антисоциални и антибъл­гар­ски цели.

От това дали ще успеем да нап­равим да се чуе тревогата на бъл­гар­с­кото общес­тво от Европа и от света, ще зависи в най-голяма степен съд­бата на днеш­ната ни победа. Но ще зависи и съд­бата и на Европа и на света.

Всяка стъпка по-нататък между бъл­гар­с­ките дър­жавни и общес­т­вени инс­титуции и тези на ЕС и на Съвета на Европа по повод истан­бул­с­ката кон­вен­ция придобива огромна тяжест и отговор­ност. Дано бъл­гар­с­ките пред­с­тавители имат куража и дос­тойн­с­т­вото да говорят и дейс­т­ват с истин­ска отговор­ност пред Бъл­гария и Историята”.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...