Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ако прекратим битката за морала, губим войната за спасение на България

Ако прекратим битката за морала, губим войната за спасение на България

Ако прекратим битката за морала, губим войната за спасение на България

Така в свой анализ журналистът Владимир Костов обобщи нуждата от по-активна гражданска позиция в защита на традициите ни след решението на Конституционния съд

В анализ, пуб­ликуван в сайта „Епицен­тър” жур­налис­тът Владимир Кос­тов пише: „Общес­т­веното задовол­с­тво от становището на кон­с­титуцион­ния съд за така наричаната истан­бул­ска кон­вен­ция е раз­бираемо и оправ­дано. Съдът нап­рави невъз­можно всякакво “пар­ламен­тарно мнозин­с­тво“ за ратифициране “някак зад завеса“ на спор­ния документ.

Но ако не видим и не си дадем добре сметка за ограничеността и относител­ността на днеш­ната победа, ще заложим условията за едно неминуемо поражение на каузата на здравия разум и на национал­ния интерес утре.

Трябва да се борим отк­рито и док­рай за Европа и за света, ако искаме да спасим себе си и Бъл­гария!

Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е само един дял от водеща се вече десетилетия титанична битка за съдър­жанието и ориен­тацията на съв­ремен­ната цивилизация. Белязалите цялата история сблъсъци между етноси, империи, модерни военно политически съюзи, сега са съп­роводени, или припок­рити, от амбицията да бъде раз­рушена отвътре самата основа на която се крепи и изг­ражда европейс­ката, хрис­тиян­с­ката, а до голяма степен и всяка човешка цивилизация. Имам пред­вид приоритета на общес­т­вения, пуб­лич­ния, национал­ния интерес, над лич­ните амбиции.

На терена на съпер­ничес­тва и сблъсъци между етнически традиции, религиозни вяр­вания, политико идеологически кон­цеп­ции, отк­рити или прик­рити материални интереси, бе въведена пред­с­тавата за една неог­раничена от нищо лична претен­ция и амбиция. Мас­кирана в одеж­дите на “човешки права“ на основата на пола, тя нас­тоява за приоритет пред всякакви раз­бирания и критерии за общес­т­вена оценка и интерес. С отк­рито манифес­тираната цел, под­чинила общес­т­веното на лич­ното в областта на пола, да пренесе същия “модел“ на отношения и в други области. Изп­раз­вайки по същес­тво от съдър­жание самото понятие за семейс­тво, общес­тво, нация, дър­жава. Раз­бира се, под пред­лога за “човешки права“.

Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, в която, както в множес­тво подобни документи, има много положения на здрав разум, които всеки съв­ремен­ник с добра воля под­к­репя, чрез серия от маневри и разни допъл­нения, уреж­дащи приложението й, бе превър­ната в инс­т­румент за налагане на посочената антисоциална тен­ден­ция.

Несъг­ласието на бъл­гар­с­кото общес­тво с Истан­бул­с­ката кон­вен­ция не е заради прок­ламираните в нея намерения за борба с насилието над жени, деца, въобще — над човека. Бъл­гар­с­кото общес­тво не е съг­ласно с тази кон­вен­ция, заради съз­дадената въз­мож­ност тя да бъде изпол­з­вана като прик­ритие за осъщес­т­вяване на античовешки, антисоциални и антибъл­гар­ски цели.

От това дали ще успеем да нап­равим да се чуе тревогата на бъл­гар­с­кото общес­тво от Европа и от света, ще зависи в най-голяма степен съд­бата на днеш­ната ни победа. Но ще зависи и съд­бата и на Европа и на света.

Всяка стъпка по-нататък между бъл­гар­с­ките дър­жавни и общес­т­вени инс­титуции и тези на ЕС и на Съвета на Европа по повод истан­бул­с­ката кон­вен­ция придобива огромна тяжест и отговор­ност. Дано бъл­гар­с­ките пред­с­тавители имат куража и дос­тойн­с­т­вото да говорят и дейс­т­ват с истин­ска отговор­ност пред Бъл­гария и Историята”.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...