Борисов обеща 150 милиона за хората с увреждания

Правител­с­т­вото ще отпусне 150 млн. лева повече за хората с увреж­дания, а до края на сеп­тем­ври в пар­ламента ще бъдат внесени промени в няколко закона, които рег­ламен­тират грижата за тях. Ще бъде изгот­вен и регис­тър на хората със специални пот­реб­ности, който да покаже колко точно са те.

Това стана ясно след срещата на премиера Бойко Борисов с пред­с­тавители на протес­тиращите майки на деца с увреж­дания и омбуд­с­мана Мая Манолова, която продължи близо 5 часа в Минис­тер­с­кия съвет.

След­ващата среща е във втор­ник, когато ще бъде обсъдено съз­даването на регис­търа на хората с увреж­данията.

До края на сеп­тем­ври в пар­ламента ще бъдат внесени промени в няколко закона, сред които е законът за лич­ната помощ. Обсъжда се съз­даването на специализиран орган, който да отговаря за хората с увреж­дания. Работна група вече обсъжда стан­дарт за помощ­ните сред­с­тва (инвалидни колички и т. н.).

Май­ките отново поис­каха подоб­ряване на критериите за финан­сова под­к­репа: „Пов­торихме, че не искаме увеличаване на парите „на кал­пак“, а реформа. Мисля, че премиерът раз­бра, че такава реформа е нужна“.

Палат­ковите лагери остават, докато не видим нещата на хар­тия, категорични бяха протес­тиращите родители.