Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) По-див и несправедлив капитализъм от българския няма никъде в Европа

По-див и несправедлив капитализъм от българския няма никъде в Европа

По-див и несправедлив капитализъм от българския няма никъде в Европа

“Визия за България“ има за цел да върне на държавата възможността да изпълнява функциите, които са й вменени по конституция

Христо Проданов, депутат от „БСП за Бъл­гария”

Визитка:

Христо Проданов е роден на 24 март 1977 г. в град Панагюрище. Магис­тър е по „Индус­т­риален мени­дж­мънт“. Заместник-председател е на Град­с­кия съвет на БСП – София и бивш пред­седател на РС на БСП — „Триадица“.

Изб­ран за народен пред­с­тавител от 23МИР в София в 44-ото Народно съб­рание.

- Гос­подин Проданов, как пос­рещат бъл­гар­с­ките социалисти и сим­патизан­тите на БСП идеята за новата “Визия за Бъл­гария“, лан­сирана от БСП. Би тряб­вало вече да имате впечат­ления от срещи с избиратели, от Буз­лу­джа?

- Мисля, че като цяло доста добре се приема нашата „Визия за Бъл­гария“. При това не само от членовете и сим­патизан­тите на БСП, но и от доста вън­шни за пар­тията ни кръгове. Раз­лични хора, с които имам въз­мож­ност да раз­говарям пос­тоянно, са убедени в едно – гос­под­с­т­вото на тази паралелна дър­жава в Бъл­гария не може да продъл­жава повече! Бъл­гария не трябва да продъл­жава по пътя на раз­рухата и ограб­ването, което се случва в пос­лед­ните 30 години. Защото резул­татите от всичко това са катас­т­рофални – 2 милиона по-малко бъл­гари в Бъл­гария, бед­ност, все по-болно население и в крайна сметка най-изостаналата и най-бързо изчез­ваща нация в Европа. Затова ние, от БСП, нас­тояваме тол­кова много дър­жавата да започне да изпъл­нява фун­к­циите, които са й вменени по кон­с­титуция. Да гаран­тира здравето, образованието и сигур­ността на своите граж­дани. Дър­жавата трябва да учас­тва като соб­с­т­веник и активен учас­т­ник в икономичес­кия процес. Какво пречи дър­жавата да строи пътища и да изпъл­нява и други инф­рас­т­рук­турни проекти, които са от общес­т­вена полза? Какво пречи дър­жавата да учас­тва в съв­мес­тни акционерни дружес­тва с час­тни ком­пании? Какво пречи да се раз­вива публично-частното пар­т­ньор­с­тво на пазарен прин­цип? Какво пречи дър­жавата да е соб­с­т­веник в стратегически и важни за национал­ната сигур­ност пред­п­риятия като АЕЦ, елек­т­рораз­п­ределителни дружес­тва и т.н.? В Европа дър­жавата може да бъде добър стопанин и да раз­вива цялата тази дей­ност, а в Бъл­гария — не може. Защо?! Какво пречи общината сама да организира и да извър­шва сметопочис­т­ването, което отново е дей­ност в общес­т­вена полза? Нищо не пречи! Отговорите на тези въп­роси, всъщ­ност, са част от начините за справяне с огром­ния бич в Бъл­гария в момента – коруп­цията. Защото, когато дър­жавата е абдикирала от задъл­женията си и не осъщес­т­вява строг кон­т­рол във всички сфери, нивата на коруп­ция са такива, как­вито са в момента. Тоест непоносими и убийс­т­вени за самата дър­жава и за хората в нея.

Изводът от всичко, казано дотук, е, че не е проб­лемът в дър­жавата. Тя не е лош стопанин. Днеш­ните управ­ляващи в дър­жавата и в общината не стават. Тезата, която ни раз­виват „неолиберал­ните талибани“ в пос­лед­ните 30 години, че дър­жавата е лош стопанин, а час­т­никът е добър – вече не работи. Защото няма как да под­минат или да скрият факта, че точно „лошата дър­жава“ спаси „доб­рата час­тна“ КТБ. По същия начин, по който „доб­рите час­тни“ европейски банки по време на кризата през 2008 година бяха спасени от „лошите“ европейски дър­жави.

- Управ­ляващите, а и пред­с­тавителите на неолиберал­ните икономически цен­т­рове вече остро критикуват “Визията“ като неиз­пъл­нима и твърде скъпо струваща. Как ще отговорите на тези критики?

- Тези „неолиберали“ критикуват нашата „Визия за Бъл­гария“, защото в пос­лед­ните 30 години те се провалиха точно в тях­ната „визия“ за Бъл­гария. Тях­ната визия беше политически плурализъм и пазарна икономика. Всичко това на Бъл­гария вече й се случи. Ние сме на първо място по брой пар­тии на човек от населението. На всеки две-три години се явява някой нов месия, който се гласи да ни спасява я за 800 дни, я за по-бързо. И така в продъл­жение вече на 30 години. Така че основ­ната идея за политически плурализъм беше пос­тиг­ната. Пазар­ната икономика също беше пос­тиг­ната. По-див и по-несправедлив капитализъм от бъл­гар­с­кия няма никъде в Европа. Начал­ното нат­руп­ване на капитал беше осъщес­т­вено чрез прес­тъп­ната приватизация и раз­г­раб­ването на общес­т­вения ресурс от мал­цина богоиз­б­рани. След това те продъл­жиха с парите на народа да богатеят отново за сметка и на гърба на този народ. Пос­лед­ните години раз­ликата между най-бедните и най-богатите стана непоносима. За 201730 000 бъл­гари имат доход за годината в раз­мер на около 5 милиарда лева. Това над­вишава многок­ратно доходите на всички останали бъл­гари. Не само ние, от БСП, смятаме това за крайно нес­п­равед­ливо! Така че „визията“ на неолибералите беше дори преиз­пъл­нена. Резул­татите всички ги виж­даме и ги усещаме върху нас самите в момента. Затова нека бъдат така добри неолибералите да ни оставят да пред­с­тавим нашата „Визия за Бъл­гария“. И ако виж­дат допирни точки с нас, да заповядат и да комен­тираме. Тезата, че пред­ложенията във Визията са неиз­пъл­ними, защото няма сред­с­тва, също смятам за несъс­тоятелна. Не според изс­лед­вания на БСП, а според изс­лед­вания на меж­дународни уважавани инс­титуции, годишно в Бъл­гария се крадат над 10 милиарда лева. Тези сред­с­тва биха биха били дос­татъчни за изпъл­нението на всичко, което ние пред­лагаме във „Визията за Бъл­гария“. Начинът тези пари наис­тина да излязат „на светло“ и да бъдат изпол­з­вани в полза на общес­т­вото ни, а не да ги „вър­тят“ олигар­сите, е наличието на силна дър­жава и работещи инс­титуции. Само дър­жавата и работещите инс­титуции могат да се справят с този проб­лем.

- “Визия за Бъл­гария“ говори за нов модел на управ­ление на дър­жавата. Въз­можен ли е такъв пробив в едно 30-годишно статукво? И как ще убедите уморения от бед­ност и нес­п­равед­ливост бъл­гар­ски народ, че това е въз­можно?

- Няма невъз­можни неща. Нима някой преди 1989 година е вяр­вал, че социалис­тичес­кият строй със сил­ната си дър­жава ще рухне и ще пос­ледва това, на което станахме свидетели?! Въп­реки всичко, това се случи и Бъл­гария пое по пътя, който ни беше начер­тан и наложен отвън. Така че е крайно време ние, бъл­гарите, да вземем съд­бата си в соб­с­т­вените си ръце, да се заемем с решаването на соб­с­т­вените си проб­леми и да изг­радим отново едно по-справедливо и по-социално общес­тво. Общес­тво, в което интересите на отдел­ния човек да са приоритет. Защото в пос­лед­ните 30 години основен приоритет са интересите на бан­ките и на големите кор­порации, които всекид­невно изнасят капиталите и плодовете от труда на бъл­гар­с­ките граж­дани извън страната ни. А някои от тях не плащат дори лев данък печалба за това, че раз­виват дей­ността си в Бъл­гария. Ето защо е тол­кова необ­ходима и дори бих казал, закъс­няла тази „Визия за Бъл­гария“, която пред­лагаме. Кол­кото до това как ще убедим уморения от бед­ност и нес­п­равед­ливост бъл­гар­ски народ, отговорът се съдържа в самия въп­рос. Бъл­гар­с­кият народ наис­тина е уморен от бед­ност и нес­п­равед­ливост. И точно това трябва да пос­лужи за мотивация и желание за промяна на статук­вото. Тър­пението на хората не е без­г­ранично. Аз лично смятам, че то вече е изчер­пано. А този факт ще провокира хората да учас­т­ват активно в дебатите по „Визия за Бъл­гария“. Защото това е плат­форма за дебат. Това е нашето пред­ложение за дебат за бъдещето на Бъл­гария. С нея тър­сим голяма общес­т­вена под­к­репа, защото само така тя би могла да се реализира на прак­тика в управ­лението на страната.

- Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова изтъкна, че “Визия за Бъл­гария“ е основа за диалог и съг­ласие. С кои политически и граж­дан­ски фор­мации ще тър­сите диалог? И въз­можно ли е национално съг­ласие днес, когато политичес­кия ни живот е доминиран от отрицанието и езика на омразата?

- Визията, която пред­лагаме, както и вие сам каз­вате, е изк­лючително радикална и променя из основи пътя за раз­витие на Бъл­гария. Тези реформи ще обър­кат много финан­сови и лобис­тки интереси. Така че един­с­т­вената въз­мож­ност тя да бъде осъщес­т­вена е с широка политическа под­к­репа и най-важното – с огромна общес­т­вена под­к­репа. Защото в крайна сметка, ролята на политиката е да въп­лъщава интересите на по-голямата част от общес­т­вото в управ­лен­с­ката прог­рама и в управ­лението на страната като цяло. Относно въп­роса ви за политичес­кото съг­ласие, мисля, че е крайно време по основ­ните за страната ни въп­роси наис­тина да бъде пос­тиг­нато такова. Вед­нъж завинаги трябва да скъсаме с ман­дат­ното мис­лене и с прак­тиката на отричане на всичко добро, което е свър­шено преди нас. Защото това е път за никъде и имаме редица доказател­с­тва от пос­лед­ните 30 години. Как­вито и дейс­т­вия да бъдат пред­п­риети в политиката, резул­татите от тези дейс­т­вия се виж­дат след време. Затова е тол­кова важно да бъдем разумни сега и да се обединим в името на бъдещето. Ще ви дам пример със спорта – едно талан­т­ливо дете се раз­вива и става добър спор­тист, световен и олим­пийски шам­пион, след като с него е работено правилно и целенасочено в продъл­жение на 10 и повече години. Така е и в политиката. Затова сме категорични, че политиката „на парче“ е неефек­тивна и недал­новидна. Чрез „Визия за Бъл­гария“ ние, от БСП, ще се опитаме да пос­тиг­нем освен общес­т­вено, и политическо съг­ласие. За да е ясна посоката на раз­витие на Бъл­гария в след­ващите 2030 години.

- Вие сте народен пред­с­тавител от София. Кои от проб­лемите на Столицата намират своето решение във “Визията“? Ще има ли “Визия за София“?

- Крайно наложително е да има и такава „Визия за София“. Защото от година на година столицата става все по-пренаселена, по-объркана, по-презастроена или общо казано, става все по-неуютно място за живеене. В след­с­т­вие на политиката, която водят управ­ляващите в пос­лед­ните години, мал­ките градове и села се обез­людяват, а София става все по-пренаселена. Това от своя страна поражда проб­лемите в столицата — недос­тиг на места в дет­с­ките градини, недос­тиг на места за пар­киране, без­раз­борно строител­с­тво и презас­т­рояване… За решаването на тези проб­леми е необ­ходима наис­тина „Визия за София“, която да очер­тава пътя на раз­витие на града не само за 12 години, а в след­ващите 50. И ние, от БСП – София, вече сме се заели с тази нелека задача. Вяр­вам, че се вижда работата за града ни в пос­лед­ните години не само от софийс­ките депутати, но и от общин­с­ките съвет­ници от групата на БСП. А визията ни за столицата ще се вижда все по-ясно в пред­с­тоящите месеци до след­ващите мес­тни избори през есента на 2019 година. Вяр­вам, че ще успеем да убедим софиянци, че нашата алтер­натива за управ­ление на града е много по-добра, по-ефективна и по-справедлива за граж­даните!

Интер­вюто взе Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...