Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борислав Цеков към левите в ЕС: Занимавате се с джендъра, а темата ви е капитализма

Борислав Цеков към левите в ЕС: Занимавате се с джендъра, а темата ви е капитализма

Борислав Цеков към левите в ЕС: Занимавате се с джендъра, а темата ви е капитализма

Глобализмът и неолиберализмът работят за унищожение на националната държава, на семейството и традициите, отбелязва юристът

В свой анализи, пуб­ликувани в социал­ната мрежа юрис­тът д-р Борис­лав Цеков пише, че политиката на иден­тич­нос­тите, чийто същ­нос­тен ком­понент е джендър-идеологията, е идеологически и политически продукт на неолиберал­ните глобалисти. Подобно на самия модел на глобализация, който е насочен към декон­с­т­рук­ция на национал­ната дър­жава, джендър-идеологията е насочена към декон­с­т­рук­ция на пола и семейс­т­вото. Това не е лява политика. Защото под­меня класовата борба с фал­шивата борба за джен­дъра и влиза в противоречие с базисни цен­ности на общес­т­вото. И затова всички самооп­ределящи се като “леви“ пар­тии в Европа — хай­верената левица — които бяха прев­зети от неолибералите през пос­лед­ните 3 десетилетия, както и претен­диращите за “автен­тич­ност“ като “Сириза“ и “Подемос“, губят почва под краката си. Защото се занимават с джен­дъра, а не с капитализма. Но това не е тол­кова лошо. Защото, бидейки заразени от неолиберал­ния бацил, и хай­верените, и “автен­тично“ левите, са в плен на всички глобалис­тки измами — климата, джен­дъра, глобал­ното управ­ление. Това, както се вижда, отваря огромно прос­т­ран­с­тво за социал­ния кон­сер­ватизъм, който умее реално да защитава както интересите и суверенитета на нацията и дър­жав­ността, така и интересите на работ­ничес­ката класа и баланса на интереси в общес­т­вото. Защото ключовата дума за едно истин­ски прос­периращо общес­тво е “баланс“.

В друг свой текст основателят на Инс­титута за модерна политика напомня, че „в основата на джендър-идеологията далеч не е рав­ноп­равието на жени и мъже и бор­бата с домаш­ното насилие. Но привър­жениците на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция като зом­бирани пов­тарят, че сме били отричали легитим­ните понятия, свър­зани с правата на жените. Не чуват, ни приемат, ни предават. Не, не отричаме тезата, че биологич­ният пол има своята социална над­с­т­ройка и роли, които се припис­ват на жените и мъжете в дадено общес­тво. Но зас­тъп­ваме науч­ното раз­биране, че биологията и генетиката детер­минират социал­ния пол. Че от мига на зачатието до смъртта човек е мъж или жена, това е кодирано във всяка клетка на генетично ниво и никакви хирур­гически и хор­монални интер­вен­ции не променят този обек­тивен факт.

Биологичен и социален пол са нераз­ривно свър­зани.

Това, което науката, съот­ветно и против­ниците на ИК, отричаме е, че социал­ният пол е напълно независим от биологич­ният, както твърди джендър-идеологията. И сме против с тази ненанучна идея да се промиват мозъци в образовател­ната сис­тема. Или казано прос­тичко, като за гран­та­джии — не приемаме, че ще учат децата, че не са се родили мом­ченца и момиченца, а трябва да си изберат джен­дър, който може и да е раз­личен от “приписания по рож­дение“. Отказ­ваме този абсурд да бъде прев­ръщан в универ­сална социална норма, която е задъл­жителна за всички. Каз­вам го за хиляден път вероятно, и с нетър­пение очак­вам някои про-истанбулец да набере кураж и да заяви членораз­делно приема ли това или не. Не да каканиже за правата на жените (които никой не отрича!). И ако приема, че социал­ният пол няма общо с биологич­ния и е въп­рос на самоиден­тификация — да чуем научни аргументи (медицин­ски, генетични и пр.). Не — ама, еди-къде-си е така. А научни аргументи, които доказ­ват тази идеологема. Но зная, че няма да го сторят, защото са в със­тояние на либерално отрицание.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие