Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Деница Златева: Искаме прозрачно разпределение на парите за общините

Деница Златева: Искаме прозрачно разпределение на парите за общините

Деница Златева: Искаме прозрачно разпределение на парите за общините

Хора като Бенчо Бенчев няма да присъстват в листите на БСП, се ангажира заместник-председателката на партията

Има без­п­рин­ципно и зад­кулисно финан­сиране на общините. След пос­лед­ното пос­танов­ление на МС  ни се обаж­дат и питат колко пари искаме. Кметовете на БСП не могат да се купят! Искаме ясни критерии и механизъм за раз­п­ределяне на сред­с­т­вата“. Това заяви зам.-председателят на БСП Деница Златева в сут­реш­ния блок на BG on AIR. Тя припомни, че при приемането на бюджета миналата година БСП е поис­кала по-големи капиталови тран­с­фери към общините и проз­рачно раз­п­ределение на допъл­нител­ните сред­с­тва. „Всички сме наясно, че общините имат нужда от ремонт и рекон­с­т­рук­ция на раз­лич­ните видове инф­рас­т­рук­тура, и на съз­даване на по-добра среда, особено в по-малките общини, които не са тол­кова прив­лекателни“, допълни Златева. Тя комен­тира статус на минис­търа на регионал­ното раз­витие във Фейс­бук, в който обвинява кмета на Троян, че не приз­нава усилията, които прави правител­с­т­вото по линия на европейс­ките проекти. „Трябва да се прави раз­лика между национално финан­сиране и европейски прог­рами. Още при прог­рамирането на ОП „Регионално раз­витие“ са заложени дис­баланси — 840 млн. евро отиват за 39 големи общини, а 107 млн. евро се раз­п­ределят между 35 общини. Национал­ното финан­сиране би тряб­вало да допълни тази необ­ходимост, но то раз­деля още повече общините“, категорична е Златева. Тя под­черта, че има общини, които са били навод­нени. „Нека правител­с­т­вото под­к­репя общините, които имат нужда, но нека се прави по ясни критерии, да се включва и Национал­ното сдружение на общините. Всички бъл­гар­ски граж­дани искат да живеят в прив­лекателни градове и села“, каза още зам.-председателят на БСП.

Златева комен­тира и че освен общини, ГЕРБ се опит­ват да си купят и народни пред­с­тавители. „Имаме инфор­мация от наш депутат, че му е нап­равено пред­ложение да напусне групата на „БСП за Бъл­гария“, като получи пет­к­ратна зап­лата, за да под­к­репя правител­с­т­вото“, допълни тя.

Деница Златева под­черта, че БСП се финан­сира чрез суб­сидия, която благодарение на доб­рите резул­тати на пос­лед­ните избори е дос­татъчно висока, за да гаран­тира спокойна дей­ност на пар­тията. „БСП тегли и заем, за да финан­сира предиз­бор­ната си кам­пания и все още го изп­лащаме. Имаме и дарения, но те са официални, записани в регис­търа и са заверени от Смет­ната палата“, посочи тя. Златева е категорична, че финан­сиране от Бенчо Бен­чев няма. „Той е изк­лючен от групата на БСП в Общин­с­кия съвет на Бур­гас“, каза още тя и уточни, че няма правен ред, по който той да бъде изваден от Общин­с­кия съвет. Златева обясни, че той е изб­ран като граж­дан­ска квота с преферен­ции и при след­ващи избори ръковод­с­т­вото на пар­тията ще обръща повече внимание на кан­дидатите в лис­тите.

Защо сега залавят Митьо Очите? Ако тол­кова дълго време са го прос­ледявали и той учас­тва в организирана прес­тъпна група, защо фир­мата, която е пряко свър­зана с него, печели тол­кова общес­т­вени поръчки – охранява мит­ниците в Бур­гас и Ямбол, прис­танището в Бур­гас, НОИ, социални домове?“, попита Златева. Според нея тази фирма се пол­зва с облагите и преферен­циите на властта, защото печели общес­т­вени поръчки. „Отговорите ги дъл­жат управ­ляващите. Раз­с­лед­ващите органи също трябва да си свър­шат работата“, каза още Златева.

Дан­ните показ­ват, че с пос­лед­ното минис­тер­ско пос­танов­ление сред­с­тва са дадени на общини, в които кметовете са под­к­репени и изб­рани с гласовете на ГЕРБ и ДПС“. Това заяви кметът на Троян Донка Михай­лова в сут­реш­ния блок на Нова телевизия. Тя посочи, че 43 общини с кметове от ГЕРБ са получили 73 млн. лв., 34 общини с кметове от ДПС получават 28 млн. лв. и 5 общини с кметове от БСП получават 2.5 млн. лв. „Пос­тавяме прин­цип­ния въп­рос – това ли е критерият, по който трябва да бъде раз­п­ределян пуб­лич­ният ресурс. Правим го с тревога към тези милиони бъл­гар­ски граж­дани, които са ощетени и тези 166 бъл­гар­ски общини, които са гневни и които ежед­невни ми звънят в ролята ми на зам.-председател на Сдружението на общините и питат каква е реак­цията ни“, под­черта Михай­лова. Тя е категорична, че не бива нуж­дите на хората да бъдат политизирани. „Искаме ясни правила и критерии и становището на най-масовата бъл­гар­ска организация – Сдружението на общините, да бъде уважено“, каза още тя.

По повод изяв­лението на минис­тър Нан­ков във Фейс­бук, Михай­лова изрази благодар­ност от за това, че репуб­ликан­с­ката пътна мрежа е пос­тиг­нала по-добро ниво. „Проб­лемът е друг – във взаимоот­ношенията между репуб­ликан­с­кия и общин­с­ките бюджети. Проб­лемът се нарича уважение на мес­т­ното самоуп­рав­ление в Бъл­гария и на финан­совата децен­т­рализация. Очак­ваме извън­редно заседание на Управител­ния съвет на Сдружението на общините, в което искаме да изразим своята позиция по начина, по който се изпол­зва пуб­лич­ният ресурс“, каза още Донка Михай­лова.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие