Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Гунински: В Правец не идва и 1 лев от средствата за общините, разпределени от властта

Гунински: В Правец не идва и 1 лев от средствата за общините, разпределени от властта

Гунински: В Правец не идва и 1 лев от средствата за общините, разпределени от властта

На местно ниво ние не делим хората на БСП или ГЕРБ. Всички са жители на България, подчерта кметът на Правец

В Правец няма да дойде и един лев от раз­п­ределението на сред­с­т­вата за общините от МС“. Това каза по БНР кметът на Правец и член на НС на БСП Румен Гунин­ски. „Силно сме обез­покоени от субек­тив­ното раз­п­ределяне на сред­с­т­вата от цен­т­рал­ния бюджет за общините. Това е прак­тика години наред. Лип­сва пуб­лич­ност и не са ясни критериите на раз­п­ределение.  Пос­лед­ното пос­танов­ление на МС, с което бяха раз­п­ределени пари за общините, е внесено в 8 часа вечерта на 20 юли без съг­ласуване между минис­тер­с­т­вата — в нарушение на уст­ройс­т­вения правил­ник на МС”, допълни той. Гунин­ски беше категоричен, че не само при това раз­п­ределение на сред­с­тва в Правец не са получили лев, а и при пред­ните две от страна на Минис­тер­с­кия съвет. „На мес­тно ниво ние не делим хората на БСП или ГЕРБ. Всички са жители на Бъл­гария. С това пос­танов­ление на МС са ощетени близо 2 милиона жители в страната. Той припомни, че по време на управ­лението на Пламен Орешар­ски, при подобно раз­п­ределение, общините на ГЕРБ са получили близо 30% от парите, а не както в момента — БСП получават едва 2%. Гунин­ски под­черта, че БСП ще иска от НСОРБ да обсъди на Управителен съвет механиз­мите на раз­п­ределение. „Израв­нител­ната суб­сидия на над 100 общини е на ниво от 2010 година. НСОРБ иска допъл­нителни пари, за тези общини”, зак­лючи още той.

Реак­цията на кметовете от БСП за спешно заседание на Управител­ния съвет на НСОРБ, в което да бъде прието становище за механизма за раз­п­ределение на сред­с­т­вата от национал­ния бюджет, е предиз­викана от без­к­райна обида. Не може и не е редно, когато Бъл­гария е рамо до рамо с Гер­мания и Фран­ция в ЕС, зад гърба на половината територия на страната ни, пред­с­тав­лявана от общините, да бъдат раз­п­ределени едни огромни бюджетни ресурси по не знам какви правила и критерии и изобщо дали има такива.” Това заяви за аген­ция „Фокус” кметът на Лет­ница д-р Красимир Джонев. „Повече от 110 общини в Бъл­гария са под 10 000 жители, но това не означава, че става въп­рос за малко хора и малка територия. Една голяма част от тях са засег­нати от политиката на дър­жавата по отношение на финан­сирането на регионите. Обидата е огромна и във връзка с това обмис­лям вариант да призова колегите, които са обидени да напус­нем НСОРБ, защото до момента не чух реак­ция от сдружението. НСОРБ сме всички ние – кметовете. Правилата за всички трябва да са еднакви”, категоричен беше той. През медията той покани минис­търът на регионал­ното раз­витие Николай Нан­ков в Лет­ница, за да види околов­ръс­т­ния път, който е треток­ласен. „Пети ман­дат кмет съм, видял съм много управ­ления, много минис­три, но такова нещо се случва за пръв път. Като гледам пред­варител­ните оценки по мярка 7.2 от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, също сочат за политическа дис­к­риминация. Правилото за свър­заност, когато става въп­рос за класиране на улици, беше тъл­кувано по своеволен начин при пър­вия прием, сега се под­готвя аналогично тъл­кувание”, категоричен бе Джонев.  Кметът добави,че заради субек­тив­ното раз­п­ределение на пари, жителите на Лет­ница се чув­с­т­ват ощетени. „Мал­ките общини останаха загър­бени. Като че ли тен­ден­цията общините с 50006000 жители да бъдат игнорирани, и малко по-късно дори асимилирани от по-големите става все по-очевадна”, каза той. Според Красимир Джонев в момента не може да се говори за децен­т­рализация. “Всичко е цен­т­рализирано. Словосъчетанието „финан­сова децен­т­рализация“ е заб­равено и не бива да го комен­тираме”, зак­лючи Джонев.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие