Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Политолог прогнозира: ГЕРБ пак ще се измъкне от властта

Политолог прогнозира: ГЕРБ пак ще се измъкне от властта

Политолог прогнозира: ГЕРБ пак ще се измъкне от властта

Търсят си повод, вероятно това ще е свързано с конфликтите при патриотите, заяви проф. Александър Маринов

Идва времето ГЕРБ и Борисов да се измък­ват отново от властта, заяви по прог­рама “Хоризонт“ на БНР политологът проф. Алек­сан­дър Маринов. Той изказа мнението си за нап­режението в коалицията „Обединени пат­риоти“: 

Нанасят се поредица силни, да не кажа смър­тоносни удари по коалицията „Обединени пат­риоти“. Раз­падне ли се тази коалиция, а тя вече е в клинична смърт, раз­пада се и управ­лен­с­ката коалиция. Въп­росът е кой тласка Сидеров в тази посока. Единият въз­можен отговор, който изг­лежда малко вероятен, е това да са сили вън­шни на правител­с­т­вото, които искат да го съборят. Втората въз­мож­ност, което аз отдавна прог­нозирам, е, че идва времето ГЕРБ и Борисов да се измък­ват отново от властта, както го правят винаги досега. Трябва им повод. Поводът вероятно ще бъде отново невъз­мож­ността да управ­ляват заради пар­т­ньорите, тъй като те са се раз­пад­нали, изпокарали и не може вече да се управ­лява. Тази логика изцяло обс­лужва намеренията на Борисов да се измъкне. Той никога не е изкар­вал док­рай управ­ление и сега още по-малко ще има намерение да го изкара, защото нещата не са добре. Сидеров върши тази работа, а той на какво раз­чита, не ми е ясно“. 

Политологът смята, че скоро ще трябва да се отговаря на много тежки въп­роси и е по-лесно да се излезе от управ­лението. “Реал­ното положение е много по-различно от розовите сънища и отчети на правител­с­т­вото“, категоричен е той. 

Според проф. Маринов е вярно твър­дението, че кризата в дър­жав­ността и инс­титуциите е докарала криза в Тър­гов­с­кия регис­тър: 

Едната вер­сия е, че са изгорели дис­ковете, има и други вер­сии, които цир­кулират. Това е само един пример как към сложни въп­роси се под­хожда елемен­тарно, примитивно, все едно че завър­таме крушка на полилея. Кол­кото по-сложни са механиз­мите за управ­ление на дър­жавата, тол­кова по-сериозни изис­к­вания има към тези, които ги ръководят. Срав­ненията на министър-председателя са много елемен­тарни. Пред­наз­начението на Строител­ния над­зор е едно. В случая става дума за управ­лен­ски и политически кон­т­рол, тъй като имаме цяла Аген­ция „Елек­т­ронно управ­ление“. 

“Защо сега, след като е избух­нала такава криза, трябва да се нап­рави подобен одит? За да се отива към елек­т­ронно управ­ление, за да се внед­ряват тези раз­лични онлайн услуги, нали трябва един пред­варителен одит, който да установи какво е налич­ното със­тояние и доколко можем да си поз­волим или сме готови за такива прак­тики. С една дума – нашата дър­жав­ност е едно лус­тро – фино, тънко лус­тро, а под него е прог­нило. Нищо чудно утре да се случи нещо подобно на второ и на трето място, то неп­рекъс­нато се случва в раз­лични области. Защо тази гениална идея на Борисов да важи само за общес­т­вените поръчки за елек­т­ронно управ­ление. Нав­сякъде това е валидно съоб­ражение – че най-ниската цена се превърна в една вратичка за далавери“, комен­тира проф. Маринов.

По думите му най-важно е качес­т­вото и общес­т­вото е готово да плаща, стига да плаща за качес­тво и надеж­д­ност.

Сидеров изненад­ващо попита: Имаме ли нужда от това правител­с­тво?!

Искам отговор от министър-председателя. Трябва ли такова правител­с­тво да продъл­жава да управ­лява, ако не прави благини, не вдига пен­сиите, както сме записали в коалицион­ното споразумение, а се занимава на кого да му зат­ворим заведението, за да може другият олигарх, някой олигарх, да намаже и да стане по-богат.“

Това заяви в Бур­гас лидерът на Атака Волен Сидеров, предаде Студия Тран­с­медия. 

Това правител­с­тво да се замисли дали имаме нужда от него, или да си тър­сим друго правител­с­тво“, заяви Сидеров. Обръщаме се към правител­с­т­вото: каз­вам им много внимателно да помис­лят върху това да вкарат извън­редна точка в МС да раз­г­ледат поведението на определени членове на правител­с­т­вото“, каза още той.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...