Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Целта на „Визия за България” е да бъде променен модела на прехода

БСП: Целта на „Визия за България” е да бъде променен модела на прехода

БСП: Целта на „Визия за България” е да бъде променен модела на прехода

От икономическия ръст при управлението на ГЕРБ се възползва един процент от най-богатите българи, заяви депутатът Димитър Данчев

Визия за Бъл­гария” е проект, който цели да предиз­вика общес­т­вен дебат, за да се намери национално съг­ласие по ключови сек­тори за нашия живот. Визията е тър­сене как да променим модела на прехода, който според мнозина анализатори е изчер­пан”. Това каза в интервю за Аген­ция КРОСС депутатът от БСП Димитър Дан­чев. Според него край­ната цел на новия модел на управ­ление е бъл­гар­с­кият народ да получи един по-висок стан­дарт на живот, по-високи доходи и ако може, да обър­нем час по-скоро тен­ден­цията с демог­раф­с­ката катас­т­рофа и да преодолеем час по-скоро регионал­ните раз­личия.

Дан­чев посочи, че досега изтък­ваните пос­тижения на страната като: мак­роикономически ръст на страната, намален бюджетен дефицит и дори излишък както и нивото на зад­лъж­нялост на страната. За нас те не пред­с­тав­ляват реал­ното със­тояние на страната, дори тези показатели крият сис­темни проб­леми за решаване от нашето общес­тво и ние трябва да нап­равим дебат.

Смятаме, че икономичес­кият рас­теж, който се дек­ларира в момента, облагодетел­с­тва само най-богатите – тези с най-високи доходи или около 1% хора.

За БСП е ясно, че няма как да има стабил­ност в общес­т­вото, когато раз­ликата в доходите на бед­ните и богатите е тол­кова голяма”, казва социалис­тът и допълва, че важно е да осигурим повече работа за хората, повече бъл­гар­ско произ­вод­с­тво и оставане на младите хора в Бъл­гария; да намалим значително нивото на коруп­цията; да гаран­тираме на нашите съг­раж­дани по-високи доходи.

Още с пред­с­тавяне на бюджета за 2018-та ние от БСП обър­нахме внимание, че в него не се събират над 2 млрд. лв.

И от друга страна някои сис­теми като здрав­ната и социал­ната, които се нуж­даят от сериозни реформи. Ние пред­лагаме реформи в регионал­ната специализация за дър­жавни инвес­тиции в пред­п­риятията и в комунал­ните услуги.

Пред­лагаме и промяна в данъч­ната сис­тема в това число данъчни стимули – по-ниски данъци за определени райони.

Също така пред­лагаме намаляване на ДДС върху храни и лекар­с­тва”, посочи депутатът от левицата и припомни идеята на БСП да бъде гаран­тиран определен процент от бъл­гар­с­ките стоки в хранител­ните вериги, за да се стимулира произ­вод­с­т­вото.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...