Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Здравното министерство: Има нарушение в лечението на починала родилка от Плевен

Здравното министерство: Има нарушение в лечението на починала родилка от Плевен

Здравното министерство: Има нарушение в лечението на починала родилка от Плевен

Случаят е от юли тази година, пратен е в прокуратурата

Не е бил извър­шен предоперативен прег­лед на със­тоянието на уст­ната кухина и под­виж­ността на ший­ния отдел на гръб­нач­ния стълб на пациен­т­ката 

Извър­шената проверка в УМБАЛ „Д-р Георги Стран­ски“ — Плевен по повод починала на 26 юли 2018 г. родилка с инициали М. М. кон­с­татира нарушениe в диагностично-лечебния процес, за което ще бъде образувано административно-наказателно произ­вод­с­тво. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. 

Цялата докумен­тация по случая е предос­тавена на Район­ната прокуратура в гр. Плевен. 

На 25 юли 2018 г. пациен­т­ката М. М. е хос­питализирана в Клиниката по акушер­с­тво и гинекология на УМБАЛ – Плевен за родораз­решение – планово Цезарово сечение. Проведена е предоперативна анес­тезиологична кон­сул­тация, но не е извър­шен прег­лед и в Историята на бремен­ността и раж­дането (ИБР) няма записани данни за със­тоянието на уст­ната кухина и под­виж­ността на ший­ния отдел на гръб­нач­ния стълб на пациен­т­ката. На по-късен етап това не е поз­волило да се нап­рави оценка на риска от извър­ш­ване на ендот­рахеална интубация. 

По преценка на анес­тезиолога и по желание на пациен­т­ката раж­дането е планирано да се извърши под обща анес­тезия. 

На 26 юли в 9.00 часа е започ­нала оператив­ната интер­вен­ция. Нап­равени са няколко опита за ендот­рахеална интубация, която не се е осъщес­т­вила поради анатомични особености на уст­ната кухина. Екипът е прис­тъпил към ръчно обдиш­ване. В периода на обдиш­ване е установено повишено съп­ротив­ление на дихател­ните пътища, тежък брон­хос­пазъм и хипотония. Вслед­с­т­вие при родил­ката нас­тъпва остра хипок­сия, довела до пренатално страдание за плода. 

Реанимацион­ните мероп­риятия в Клиниката по акушер­с­тво и гинекология са продъл­жили в пълен обем до 14.00 часа, след което е взето решение за преус­тановяването им, поради нас­тъпила необ­ратима сър­дечна и съдова слабост. Това е и часът на обявяване на летал­ния изход. 

Изпъл­нителна аген­ция „Медицин­ски одит“ е отп­равила препоръка към УМБАЛ — Плевен в срок до 30 сеп­тем­ври 2018 г. да бъде раз­работена и приложена пис­мена процедура за оценка на риска при осъщес­т­вяване на ендот­рахеална интубация.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...