Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Левицата обсъжда стратегическия си проект и в Перник

Левицата обсъжда стратегическия си проект и в Перник

Народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Станис­лав Владимиров и Любомир Бонев, пред­седателят на ОблС на БСП – Пер­ник Вален­тин Пет­ков и пред­седателят на ОбС на БСП – Пер­ник Кирил Леонов пред­с­тавиха проекта на левицата „Визия за Бъл­гария“ пред жители на кв. Изток в Пер­ник.

Визия за Бъл­гария” е основа, по която тепърва пред­с­тои голям дебат. Ние сме отворени за визионер­ски раз­говор за Бъл­гария с всички бъл­гар­ски граж­дани, защото преходът у нас продъл­жава прекалено дълго. Този период стопи нацията до 7 млн. души, нап­рави ни най-бедните и болни в Европа“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Станис­лав Владимиров. Той добави,  че това е документ, върху който може да се стъпи за цялос­тна промяна на модела на управ­ление на дър­жавата. „Най-големият проб­лем в Бъл­гария в момента е демог­рафията. Всъщ­ност ние сме вече в демог­раф­ска смърт. Затова БСП пов­дига темата не в предиз­борна кам­пания, а сега, когато можем да я обсъдим и да поис­каме кон­к­ретни мерки”, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител. По думите му част от мер­ките за справяне с проб­лема минава през под­помагане на младите семейс­тва с реп­родук­тивни проб­леми, през отг­леж­дането и грижата на детето от дет­ски ясли, дет­ска градина и училище. „Доходите в Бъл­гария продъл­жават да са изк­лючително ниски. С това ниво на доходите и отворения трудов европейски пазар е много трудно да се задър­жат хората у нас“, каза още той. Владимиров обясни, че ние сме една от мал­кото страни с тол­кова високо ДДС върху дет­с­ките храни, лекар­с­т­вата и принад­леж­ности, свър­зани с отг­леж­дането на децата. „Има стоки от първа необ­ходимост, на които став­ката от ДДС може да бъде близо до нулата”, категоричен беше Станис­лав Владимиров. По думите му твърде дълго време е оставяна ролята на дър­жавата вст­рани. „Дър­жавата може да бъде не само регулатор, но и инвес­титор в редица сек­тори”, добави народ­ният пред­с­тавител.

Владимиров каза още, че правил­ната регионална политика не е просто да асфал­тираме една пътна отсечка, а е добро планиране на раз­витието на регионите. „Не може икономиката ни да е раз­вита само в три града. Това води до дебалан­сиране на дър­жавата. Нужно е добро икономическо раз­витие на всички региони, добри услуги в образование и здравеопаз­ване”, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Той добави, че за първи път в този документ левицата бърка тол­кова дъл­боко в раната на бол­ното ни здравеопаз­ване. „През 1999 г., когато стар­тира НЗОК, е с бюджет от 700800 млн. лева. Сега този бюджет е над 4 милиарда лева, а сме намалели като нация с над милион и триста хиляди души. Кол­кото и пари да наливаме в тази сис­тема, тя води до по-лошо качес­тво. Затова трябва да променим целия модел”, категоричен бе Станис­лав Владимиров.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...