Разпитват петима тийнеджъри за разбития Център за деца с аутизъм в Плевен

Разпитват петима тийнеджъри за разбития Център за деца с аутизъм в Плевен

Бившият дом за деца с увреждания, е предоставен за пет години на сдружение за грижа за деца с аутизъм и трябва да заработи до няколко месеца

Полицията в Плевен задържа петима по подоз­рение, че имат отношение към палежа и ван­дализма в новоиз­г­раж­дащ се цен­тър за деца с аутизъм. Неиз­вес­тни проник­наха преди пет дни в помещение без охранителна сис­тема и раз­биха имущес­т­вото с брадви, съобщи „Нова телевизия”. Петте лица, които се раз­пит­ват, се оказаха непъл­нолетни – деца на въз­раст между 10 и 12 години, научи телевизията. Установява се кои са физичес­ките извър­шители на пог­рома. До прив­личането на заподоз­рените тий­нейджъри от Плевен се е стиг­нало, след като те се пох­валили за взлома в социал­ните мрежи. Бив­шият дом за деца с увреж­дания, който е предос­тавен за пет години на сдружение за грижа за деца с аутизъм, трябва да заработи до няколко месеца.