Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Храм „Свети Алексанъдр Невски” отбеляза своя празник

Храм „Свети Алексанъдр Невски” отбеляза своя празник

Храм „Свети Алексанъдр Невски” отбеляза своя празник

Построяването му е посветено на цар Освободител и руските войни, чиито подвиг доведе до Освобождението на България

Пат­риар­шес­ката катед­рала “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“ отбеляза вчера лет­ния си храмов праз­ник, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква.

На 30 август Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква почита Пренасянето на мощите на Свети Алек­сан­дър Нев­ски, а в пат­риар­шес­ката катед­рала “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“ бе отс­лужена тър­жес­т­вена архиерейска Света литур­гия, водена от Мел­ниш­кия епис­коп Герасим — главен сек­ретар на Светия синод и пред­с­тоятел на цър­ков­ното нас­тоятел­с­тво на катед­ралата.

От БПЦ приканиха благочес­тивите правос­лавни хрис­тияни да вземат молит­вено учас­тие в тър­жес­т­вото на пат­риар­шес­ката катед­рала “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“.

Свети Алек­сан­дър Нев­ски е роден през 1220 година. Живял е по времето, когато рус­ките земи били под татар­ско владичес­тво. Алек­сан­дър бил княз на Нов­город­с­ката област. По време на неговото управ­ление швед­с­кият крал с многоб­ройна войска се отп­равил на поход срещу Нов­город. Княз Алек­сан­дър поел защитата на града си, като въз­ложил всич­ките си надежди за победа на Бога. Двете армии се срещ­нали при река Нева. Нов­город­с­кият княз с Божия помощ удър­жал славна победа, за която бил наречен “Нев­ски“.

Преди години, при посещение в Мос­ква на цър­ковна делегация, водена от бъл­гар­с­кия пат­риарх Мак­сим, беше получен без­ценен дар — час­тица от мощите на Свети княз Алек­сан­дър Нев­ски. Великият руски княз се е прос­лавил като смел защит­ник на правос­лав­ната вяра и на своя народ от нашес­т­вията на татарите. В края на живота си е пожелал да приеме монашес­т­вото. Мощите му се съх­раняват в Александро-Невската лавра, където извър­ш­ват много чудеса.

На 18 октом­ври 1998 г., след Светата литур­гия, с тър­жес­т­вено литийно шес­т­вие от Синодал­ната палата, богато украсената ракла с час­тицата от мощите на светеца беше пренесена и положена за пок­лонение в пат­риар­шес­ката катед­рала “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“.

Храмът е пос­т­роен в чест на рус­кия император Алек­сан­дър II, наричан още „Цар Освободител”, чиято армия през 1878 г. освобож­дава Бъл­гария от пет­веков­ното осман­ско владичес­тво. Храмът е изг­раден по пред­ложение на Петко Каравелов. Пър­воначално е било решено той да бъде издиг­нат в Тър­ново, но бъл­гар­с­кият княз Алек­сан­дър Батен­берг нас­тоява да е в София. Една част от сред­с­т­вата за пос­т­рояването на храма се отпус­кат от дър­жав­ния бюджет, друга от дарения на видни граж­дани, включително и от княз Батен­берг, който дарява сумата от 6000 златни лева.

На 19.02.1882 г. се полага основ­ният камък, но строежът започва по-късно — през 1904 г. Храмът е завър­шен едва през 1912 г., а е осветен чак през 1924 г., прев­ръщайки се бързо в един от глав­ните сим­воли на столицата и на Бъл­гария.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...