1300 деца от Бургас дадоха старт на „Стара хартия за нова книга”

1300 деца от Бургас дадоха старт на „Стара хартия за нова книга”

Инициативата е на „ЕКОПАК България”, ЗЕМЯ изразява подкрепа за благородната й кауза

Началото на таз­годиш­ното издание на национал­ната инициатива „Стара хар­тия за нова книга“ беше пос­тавено в Бур­гас на 8 сеп­тем­ври в Примор­с­кия парк пред Пан­теона, съоб­щиха оранизаторите на събитието.

Под над­с­лов „Почисти и прочети“ близо 1300 малки екоак­тивисти от мор­с­кия град с помощта на своите родители предадоха 7,2 тона хар­тия за рецик­лиране и така спасиха от изсичане 94 дър­вета. В замяна мал­чуганите получиха над 1500 книги, сред които беше и новото специално издание на „ЕКОПАК Бъл­гария“ „Грийн тийн“. Кам­панията се проведе с под­к­репата на Община Бур­гас и Регионална биб­лиотека „П. К. Яворов“.

Организаторите на събитието от „ЕКОПАК Бъл­гария“ и Книжен цен­тър „Гринуич“ Мариана Пет­кова и Сиана Колибарова отк­риха праз­нич­ния ден. Те изразиха благодар­ността си към всички деца и родители от Бур­гас, които за втора поредна година зас­тават зад каузата, обединяваща грижата за природата и любовта към четенето.

Основ­ната цел на организаторите на инициативата е тя да се превърне в истин­ски дет­ски праз­ник, който да докаже на мал­чуганите, че екологията и книгите са забавни и необ­ходими занимания. За мал­ките гости беше под­гот­вена специална прог­рама с десетки тематични изненади, театър, песни, танци и игри. Децата премериха сили във вик­торина, вдъх­новена от литератур­ния сим­вол на таз­годиш­ната кам­пания – „Светът на Нар­ния“. Всеки, поз­нал вер­ните отговори, спечели книги от поредицата „Хрониките на Нар­ния“ на издател­с­тво „Труд“. Допъл­нителни наг­ради им донесе друга екоигра, която провери какво знаят за рецик­лирането и раз­дел­ното събиране на отпадъци. Подаръците в нея бяха осигурени от „Албо груп“.

Кам­панията ще посети още Хас­ково на 9 сеп­тем­ври, София на 16 сеп­тем­ври, Русе на 23 сеп­тем­ври, Плевен на 24 сеп­тем­ври и Плов­див на 29 сеп­тем­ври.

Пар­т­ньори на инициативата „Стара хар­тия за нова книга“ са издател­с­т­вата „Ентусиаст“ и „Труд“. Кам­панията е под­к­репена от издател­с­т­вата „ЕГМОНТ“, „Книгомания“, „Хер­мес“, „Бард“, Фют“, „Сиела“, „Соф­т­п­рес“, „ПАН“, „Злат­ното пате“, „Албо груп“. Вес­т­ник ЗЕМЯ също под­к­репя екологич­ната инициатива.