Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Пирински на 70 години

Георги Пирински на 70 години

Днес своя 70-годишен юбилей праз­нува извес­т­ният бъл­гар­ски политик, членът на Европейс­кия пар­ламент Георги Пирин­ски. Той е роден на 10 сеп­тем­ври 1948 г. в Ню Йорк. Баща му Георги Пирински-старши е бъл­гар­ски емиг­рант, който е екс­пул­сиран от САЩ по времето на Макар­тизма заради прог­ресив­ните си въз­г­леди, а по-късно в Бъл­гария е дъл­гогодишен пред­седател на Движението за мир и народен пред­с­тавител. Георги Пирин­ски е завър­шил анг­лийска гим­назия в София и ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС). Работи в Инс­титута по меж­дународни отношения, в Минис­тер­ски съвет, а от 1980 г. е замес­т­ник и първи зам.-министър на вън­ш­ната тър­говия. През 1986 г. е изб­ран за кандидат-член, а от ноем­ври 1989 г. е член на ЦК на БКП, след промените неиз­менно е избиран във Вис­шия и Национал­ния съвет на БСП, многок­ратно влиза в Изпъл­нител­ното бюро на БСП като член и заместник-председател. От м.ноември 1989 г. е вицеп­ремиер до 1990 г., народен пред­с­тавител в Сед­мото ВНС, в 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-то Народно съб­рание. От 2014 г. е евродепутат от Групата на ПЕС. Вън­шен минис­тър в кабинета „Виденов”, пред­седател на 40-то Народно съб­рание от 20052009 г., зам.-председател на 41-то НС от 20092013 г. Понас­тоящем е и главен редак­тор на теоретич­ното списание на левицата „Ново време”. В Европейс­кия пар­ламент членува в комисиите по бюджетен кон­т­рол и по труд и социална политика, замес­т­ващ член в Комисията по регионално раз­витие.

ЗЕМЯ чес­тити юбилея на извес­т­ния политик и общес­т­веник и му пожелава здраве, къс­мет и още дълги години политическа и твор­ческа енер­гия.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...