Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Събор на “Русофили“: Близо 15 000 души доказаха, че “Европа е по-силна с Русия“

Събор на “Русофили“: Близо 15 000 души доказаха, че “Европа е по-силна с Русия“

Събор на “Русофили“: Близо 15 000 души доказаха, че “Европа е по-силна с Русия“

Близо 15 000 приятели на Русия се съб­раха на язовир “Коп­ринка“ край Казан­лък в събота (8 сеп­тем­ври), за да се включат в 15-ия национален събор на НД “Русофили“, който тази година бе под над­с­лов “Европа е по-силна с Русия“.

Атмос­ферата на събитието, организирано от най-голямата неп­равител­с­т­вена организация в Бъл­гария, община Казан­лък и Коор­динацион­ния съвет “Русия-България“, бе припов­диг­ната и праз­нична — хора от всички въз­расти бяха дошли от раз­лични краища на Бъл­гария и Русия, за да станат част от този ежегоден праз­ник, който с всяка изминала година прив­лича все повече приятели и съмиш­леници.

Паралелно с отк­риването на събора край Коп­ринка на памет­ника на връх Шипка се проведе пок­лонение пред паметта на бъл­гар­с­ките и рус­ките герои, загинали за освобож­дението на родината ни от тур­ско роб­с­тво. Тази година събитието бе пос­ветено на 140 години от края на Руско-турската освободителна война.

Вкусна храна, традиционни бъл­гар­ски и руски сувенири и най-различни изкушения очак­ваха гос­тите на обшир­ната поляна край красивия язовир. За доб­рото нас­т­роение от сут­ринта се грижеха малки и големи самодейни и професионални изпъл­нители от Русия и Бъл­гария, чиито изпъл­нения огласяха окол­ността.

Специални гости на кон­цер­т­ната част бяха Мими Иванова и Раз­вигор Попов, които пов­диг­наха градусите до мак­симум, преди да започне официал­ната част. Те изпъл­ниха свои вечни хитове като “Пет­надесет лалета“, “Седем мънички коз­лета“ и др.

В началото на официал­ната част думата взе Николай Малинов, пред­седателя на НД “Русофили“, в която днес членуват над 35 000 души.

“Коп­ринка е един много особен сим­вол“, каза той пред съб­ралото се множес­тво. “Сим­волите на любовта могат да бъдат най-различни — за едни това е хал­ката, за друг — катинарът, за Русия — ромаш­ката. Като че ли обаче няма друго събитие, което да е по-голям сим­вол за любовта между два народа, освен Събора на приятелите на Русия край Коп­ринка“.

“Ние гордо можем да се поз­д­равим с примера, който даваме на цял свят как един народ може да обича друг народ“, заяви г-н Малинов под звука на аплодис­мените на пуб­ликата, обединена от паметта за дъл­боката и нераз­ривна връзка между рус­кия и бъл­гар­с­кия народ.

“Не се делим на русофили и съветофили и на всички други — фили и — фоби. Правим това, което обичаме; това, което ни обединява“, допълни той.

В привет­с­т­вие към организаторите и присъс­т­ващите на събитието бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит отбеляза приноса на НД “Русофили“ за “запаз­ването на неизопачената памет за историчес­ките събития и приз­нател­ността от бъл­гар­с­кия народ към рус­ките освободители, както и за взаим­ното опоз­наване и раз­бирател­с­тво между нашите два славян­ски народа, дъл­боко свър­зани исторически и обединени от своята обща правос­лавна вяра и едната свята правос­лавна цър­ква“. Той призова множес­т­вото “да пазите правос­лав­ната вяра“ и “да отс­тоявате неиз­менно традицион­ните цен­нос­тите“.

Поз­д­равителен адрес дойде и от президента на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев.

“Броени дни след като отбелязяхме 141-годишнината от Шип­чен­с­ката епопея и се прек­лонихме пред под­вига на загиналите в Освободител­ната война отново имаме повод да си спом­ним за нерушимата връзка между нашите два народа“, се посочва в документа. Според президента друж­бата между Русия и Бъл­гария е доказана в споделените каузи и в общите битки и е “вградена в чис­тите човешки приятел­с­тва, в топ­лото отношение между хората“. “Ето защо тя може да устои на всяка политическа буря, на всяко тен­ден­циозно и злонамерено преин­чаване на истината“.

Поз­д­рав­ления прис­тиг­наха и от премиера Бойко Борисов, пред­седателя на пар­ламен­тар­ната група на БСП Кор­нелия Нинова, пред­седателя на Комунис­тичес­ката пар­тия на Рус­ката федерация Генадий Зюганов, Леонид Слуцки — пред­седател на Комитета по меж­дународни въп­роси на Дър­жав­ната дума на Русия, Кон­тан­тин Косачов — пред­седател на Комитета по меж­дународ­ните въп­роси на Съвета на федерацията и др.

Николай Малинов благодари на съз­дателите на движението начело с Енчо Мос­ков и на официал­ните пред­с­тавители, уважили събитието, сред които бе и Алек­сей Новосьолов — съвет­ник по кул­тур­ните въп­роси към Посол­с­т­вото на Рус­ката федерация в Бъл­гария. Той поз­д­рави присъс­т­ващите от името на пос­ланика на Рус­ката федерация Анатолий Макаров. “Днеш­ното мероп­риятие е най-доброто пот­вър­ж­дение, че друж­бата между Русия и Бъл­гария е нес­ломима. Независимо от всички политически перипетии, независимо от слож­ната меж­дународна обс­тановка вие продъл­жавате вече 15 години да се събират тук и това вдъхва оптимизъм“, се посочва в адреса.

“В тази юбилейна година, когато отбеляз­ваме 140-годишнината от Освобож­дението на Бъл­гария от осман­ско иго ние вече наб­людаваме редица положителни тен­ден­ции в раз­витието на нашето сът­руд­ничес­тво — сред тях са и посещението на рус­кия пат­риарх Кирил (в Бъл­гария — бел. ред.) по случай 3 март, и визитата в Русия на бъл­гар­с­кия президент Румен Радев и премиера Бойко Борисов. И още има време да докажем, че 2018 г. ще бъде година на позитивни промени“, допълни рус­кият пос­ланик в обръщението си.

“За съжаление нап­режението нарас­тва в меж­дународен план и на преден план излиза именно народ­ната дип­ломация, която същес­т­вува благодарение на вашия труд и нерав­нодушието на всеки един от вас“, обърна се той към присъс­т­ващите.

От руска страна на събора присъс­тва Сер­гей Гав­рилов — пред­седател на Комитета за духовно раз­витие и раз­витие на граж­дан­с­кото общес­тво на Дър­жав­ната дума на Рус­ката федерация и президент на интер­пар­ламен­тар­ната асам­б­лея по правос­лавие, включ­ваща 22 дър­жави. Събитието уважиха и гости от админис­т­рацията на Коми, които благодариха на хилядите бъл­гар­ски строители, включили се в изг­раж­дането на този район на Русия. Делото и примерът им продъл­жават да доп­ринасят за благоден­с­т­вието на хората там, отбелязаха приз­нател­ните руски пред­с­тавители.

На събора дой­доха и други официални лица от Русия, Славян­с­кото дружес­тво, “Брод за Бъл­гария“, както и меж­дународни гости от Фран­ция и САЩ, които бяха особено заин­т­ригувани от новата идея на НД “Русофили“ за съз­даване на меж­дународно русофил­с­тво.

От бъл­гар­ска страна гости на Коп­ринка бяха Емил Хрис­тов, заместник-председател на пар­ламента, Петър Кънев — народен пред­с­тавител от БСП за Бъл­гария, Красимир Вел­чев — депутат от ГЕРБ и пред­седател на Групата за приятел­с­тво между бъл­гар­с­кия и рус­кия пар­ламент, депутати и политици от БСП, БЗНС, ГЕРБ, Атака, АБВ и други организации.

Цветина Борисова

Руски днев­ник“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие