Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 63, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: БСП иска разговор за бъдещето, а не партийни свади за миналото

Корнелия Нинова: БСП иска разговор за бъдещето, а не партийни свади за миналото

Левицата внася закони срещу двойния стандарт при храните, за защита на БГ-производството, срещу домашното насилие и за управлението на държавните предприятия

Искаме раз­говор за бъдещето, не пар­тийни свади за миналото“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в с. Баня, където се проведе семинар на ПГ на „БСП за Бъл­гария“.  Тя обясни, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“ е приела своята законодателна прог­рама за този сезон, няколко законоп­роекта от които ще внесе още тази сед­мица– те касаят живота на много бъл­гари. Сред тях пред­седателят на БСП отк­рои законоп­роекта срещу двой­ните стан­дарти на храните, за които много се е изговорило, имало е и бъл­гар­ска, и европейски кам­пании, но резул­тат засега няма. „Затова, заедно с Национал­ното сдружение на земедел­с­ките кооперации, в което членуват 400 кооперации, изработихме законоп­роект, с помощта на тях­ната екс­пер­тиза, зад който те стоят. С него целим да решим законодателно проб­лемите с двой­ните стан­дарти при храните, който засяга всички бъл­гари, които трябва да ядат здравос­ловна и качес­т­вена храна“, комен­тира тя.  Кор­нелия Нинова каза, че ще бъде внесен и законоп­роект за бъл­гар­ско произ­вод­с­тво и тър­гов­с­ките вериги. „Него изработихме заедно със Съюз „Произ­ведено в Бъл­гария“, в който членуват 1500 бъл­гар­ски произ­водители, на храни, на стоки, малки и средни пред­п­риятия“, заяви тя и под­черта, че с този законоп­роект се цели да се под­помогне тех­ният биз­нес и  най-вече бъл­гар­с­кото, родно произ­вод­с­тво. „Ще внесем и закон за управ­ление на дър­жав­ните пред­п­риетия – управ­лението да не е на бор­довашки прин­цип, при който всички пар­тии си слагат удобни хора в бор­довете и тези пред­п­риятия се източ­ват за пар­тийни цели и цен­т­рали, а управ­ление на професионален, мени­джър­ски прин­цип, с екипи, които се наз­начават с кон­курс, чието зап­лащане зависи от резул­тата от пред­п­риятието“, каза още лидерът на БСП. Тя обясни, че ще бъде внесен и закон за обез­щетение на тракийс­ките бъл­гари, който е изработен съв­мес­тно със Съюза на тракийс­ките дружес­тва в Бъл­гария. Нинова изтъкна, че ПГ на левицата ще внесе и пред­ложения за борба с домаш­ното насилие. „Ние бяхме против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, не тя може да реши проб­лемите с домаш­ното насилие, а бъл­гар­с­кото законодател­с­тво и за това внасяме поред­ните промени в него, с които да защитим жер­т­вите от насилие“, категорична бе тя..

Кор­нелия Нинова заяви, че по време на семинара са били взети и решения за организацията и поведението на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ през нас­тоящия пар­ламен­тарен сезон.  „Тръг­ваме на срещи-разговори в цялата страна с амбициоз­ната задача да се срещ­нем с мак­симално много бъл­гар­ски граж­дани, раз­лични, всеки– който с как­вото може, да ни помогне за окон­чател­ното изгот­вяне на наш вариант на „Визия за Бъл­гария“, обясни тя. Нинова под­черта, че няма нужда да се обяс­нява на хората че живеят зле, че дър­жав­ните инс­титуциите не работят, че има коруп­ция, че здравеопаз­ването се раз­пада. „Оттук нататък нашият раз­говор е– какво след ГЕРБ и Пат­риотите, раз­говор за бъдещето“, под­черта тя.

Кор­нелия Нинова обясни, че 20 народни пред­с­тавители от левицата ще бъдат в пар­ламента, но те няма да стоят там, за да пазят кворума, защото управ­ляващите имат дос­татъчно гласове. „Те ще отс­тояват нашите позиции и ще дават мнение по внесените законоп­роекти. Останалите тръг­ваме по срещи в страната, като ще пътуваме в сряда и чет­вър­тък“, комен­тира тя. По думите й решението е цялата група да пътува, за да бъдат обх­ванати всички общини в съот­вет­ната област. „Раз­говорите ни ще бъдат пуб­лични и всеки, който поиска, може да дойде да обсъж­даме „Визия за Бъл­гария”, каза още Нинова. Тя заяви, че има ключови моменти в работата на пар­ламента, когато всички ще бъдат в зала — очак­ваното вето на президента върху АПК, гласуването на новите минис­три, обсъж­дането на бюджета, законът за пътищата.  „Искаме до края на декем­ври да можем да обсъдим „Визия за Бъл­гария” във всяка бъл­гар­ска община. В края на декем­ври ще кон­к­ретизираме темите, по които имаме национално съг­ласие“, зак­лючи Кор­нелия Нинова.

Дебатът по „Визия за Бъл­гария” продъл­жава в област Благоев­г­рад

БСП ще раз­говаря по „Визия за Бъл­гария” с хората от област Благоев­г­рад. Днес, 12 сеп­тем­ври, социалис­тите ще се срещ­нат с жители на общините Гоце Дел­чев, Гър­мен, Сатовча, Хаджидимово, Белица и Раз­лог. Народ­ните пред­с­тавители Героги Михай­лов, Иван Иванов, Георги Гьоков и Бог­дан Боцев ще се срещ­нат с жители на Гоце Дел­чев в НТС от 18.00 ч. В читалището в Гър­мен, също от 18.00 ч. народ­ните пред­с­тавители Стоян Мир­чев, Весела Лечева, Йор­дан Младенов и Денчо Боя­джиев ще раз­говарят с читалищни дейци от общината.

Народ­ните пред­с­тавители Дора Янкова, Румен Геор­гиев, Фирип Попов и Денчо Боя­джиев ще раз­говарят с жители на общ. Сатовча. Срещата ще започне в 18.00 ч. в кафе „Елеганс”. Също в 18.00ч. в залата на Общис­н­ката админис­т­рация в Хаджидимово народ­ните пред­с­тавители Петър Витанов, Пенчо Мил­ков и Цветан Топ­чиев ще раз­говарят за приоритетите на Визията с живот­новъди, тютюноп­роиз­водители и зелен­чукоп­роиз­водители от общината.

В 18.00ч, в сряда,в турис­тичес­кия инфор­мационен цен­тър към читалището в гр. Белица  народ­ните пред­с­тавители Димитър Дан­чев, Николай Иванов, Николай Пенев, Вален­тина Най­денова ще раз­говарят с жителите на населените места в общината. Народ­ните пред­с­тавители  Таско Ермен­ков, Манол Генов, Крис­тиян Вигенин, Виолета Желева ще  разяс­нят приоритетите на „Визия за Бъл­гария” пред жителите на Раз­лог в мал­ката зала на читалище „Сеп­тем­ври” от 18.00 ч.

България

Икономика

Ден втори: Протестът се разраства

Ден втори: Протестът се разраства

Граничните пунктове на северната ни граница отново бяха блокирани с тежка земеделска техника

Във втория ден от ефек­тив­ните протес­тни дейс­т­вия…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Русия арестува журналист от в. “Уолстрийт джърнъл“ по обвинение в шпионаж

Арес­тът на Иван Гер­ш­кович е извър­шен в момент, в който заради вой­ната в Украйна отношенията между Запада и Мос­ква са особено обтег­нати. За п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...