Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Да запазим пламъка на просветата!

БСП: Да запазим пламъка на просветата!

БСП: Да запазим пламъка на просветата!

Народният представител Веска Ненчева: Чрез образованието трябва да съхраним българщината

Отново сме в навечерието на новата учебна година, отново училищ­ният звънец ще събере в клас­ните стаи децата ни, отново учителите ще пос­рещ­нат своите ученици.

Но колко от нас, колеги, са раз­б­рали и си дават сметка, че учителите са изморени още преди да започ­нат пър­вите си уроци!

Колко от нас си дават сметка, че за голяма част от учениците, училището вече не е място, без което не могат.

Какво се случва в бъл­гар­с­кото училище, та то губи с всяка изминала година мяс­тото си на огнище на знанието, губи пламъка на прос­ветата!

Факт е, че преди две години силово бе въведен нов Закон за предучилищ­ното и училищно образование, без широка под­к­репа от общес­т­вото и учител­с­ката гил­дия. Това съз­даде хаос в сис­темата на сред­ното образование. Отне се правото на учителя на нор­мална педагогическа работа и изп­рави общес­т­вото пред проб­леми, които се решават на парче, без дъл­гос­рочна пер­с­пек­тива.

Така е, когато един нов закон няма в цен­търа на своята философия

издигане на пиедес­тал труда на учителя и знанието на ученика.

Засега това се отлага във времето. И без­ком­п­ромисно се връща като бумеранг във фун­к­ционал­ната нег­рамот­ност на бъл­гар­с­ките ученици, връща се в агресията сред децата, в липса на педагози и отказът на младите да се пос­ветят на една от най-благородните професии, връща се в обез­родяване на нацията. И нито механиз­мите за обх­ват на децата и учениците, нито шумно пропаган­дираното процен­тно увеличение на зап­латите на педагозите, ще доведат до желания резул­тат, защото е прекъс­ната ниш­ката на коп­неж по знанието, на коп­неж по образованието, защото не се осъз­нава, че сър­цето и душата на бъл­гар­с­кото образование е учителят.

Важно е да се осмисли, че една част от решението на проб­лема в образованието е сил­ната и чиста връзка с род­ното, с бащиното. Не са ни нужни задокеан­ски емисари, които да пренапис­ват историята в учеб­ните ни прог­рами и да бър­кат в душите на децата ни.

Защо вече рядко раз­каз­ваме за жер­т­воготов­ната брат­ска обич на Бал­кан­джи Йово и защо децата ни трудно четат „ Под игото“? Защо децата ни не учат за Марко Кралевити, стъпил на Стара планина и Пирин, за да освободи три син­джира роби от Чер­ния арапин. Учениците все по-малко учат за мъката и радостта на бъл­гарина, изпети в народ­ната песен, за див­ния ритъм на тан­ците, за гласа на гай­дата от Родопа планина. Чрез образованието трябва да съх­раним бъл­гар­щината. Образованието е прег­радата пред злините, от които трябва да спасим децата си, за да усетят те здравите устои на корените си и сами да тър­сят истината за света, който ги заобикаля.

Имаме примера на въз­рож­ден­с­кия дух на бъл­гарина и стремежа му да изучи на четмо и писмо чедото си

, за да е грамотно и полезно на себе си, на семейс­т­вото си, на народа си.

Уважаеми народни пред­с­тавители!

Нека споделеното до тук е повод да си дадем сметка за отговор­ността, която всички в тази зала носим, за рес­пекта към бъл­гар­с­кия учител, за знанията на учениците, за съп­ричас­т­ността на родителите към образовател­ния процес, за отговор­ността на цялото ни общес­тво към пос­лед­ната крепост – образованието, която може да ни спаси, да ни извиси, да ни даде силата и самочув­с­т­вието като народ за нашата значимост в светов­ната история.

Когато оттук тръг­нем с позиция на единение по въп­росите на образованието и дал­новидна дър­жав­ническа политика, когато тук над­с­кочим пар­тий­ното си его, когато заложим в учеб­ните прог­рами идеята за величието на бъл­гарина, а не на омразата и противопос­тавянето, когато пос­тиг­нем съг­ласие за силно бъл­гар­ско образование, ще имаме и удов­лет­ворението, и приз­нанието, че сме полезни с делата си.

Но праз­никът пред­с­тои и всички чакаме гласа на пър­вия училищен звънец, който ще събере отново ученици и учители.

Скъпи пър­вок­лас­ници,

Вие за първи път ще прек­рачите прага на род­ното училище, учителите ще ви раз­к­рият чуд­ния свят на бук­вите

, научете се да четете и пишете, за да вър­вите уверено в живота. И пом­нете с благодар­ност своя първи учител.

Скъпи ученици и зрелос­т­ници, бъдете уст­ремени в пътя към поз­нанието, дер­зайте, меч­тайте, сбъд­вайте въз­вишени мечти и уважавайте учителите си.

Уважаеми родители, бъдете опора за своите деца, бъдете опора и за учителите. Помагайте им, под­к­репяйте ги, защото целта за доб­руването на децата е обща, отговор­нос­тите също.

Уважаеми учители, колеги, бъдете здрави и отс­тоявайте позициите си, защото Вие съз­давате в клас­ните стаи бъдещето на Бъл­гария.

Вие доказ­вате за поредна учебна година, че съз­давате и утвър­ж­давате успехи, въп­реки труд­нос­тите и недомис­лията в образовател­ната сис­тема.

Желая Ви от сърце спокойна и успешна учебна година.

Бъдете благос­ловени и вдъх­новени! Чес­тит праз­ник!

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие