Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) От втори опит: Избраха Маринов, Желязков и Аврамова за министри

От втори опит: Избраха Маринов, Желязков и Аврамова за министри

От втори опит: Избраха Маринов, Желязков и Аврамова за министри

Оставка на целия кабинет поискаха от БСП, ДПС смята, че предсрочният вот е неизбежен

Народ­ното съб­рание гласува поот­делно остав­ките на минис­т­рите на тран­с­порта, на строител­с­т­вото и на вът­реш­ните работи и избора на новите членове на кабинета.

Депутатите от БСП спазиха обещанието си и гласуваха против. Процедурата стар­тира в 11,55 ч. И в 12,06 ч прик­лючи.

Първо бе гласувана остав­ката на Ивайло Мос­ков­ски. И бе приета с 20 гласа за и 8 против. На неговото място бе изб­ран шефът на КРС и бивш главен сек­ретар на Столична община и Минис­тер­ски съвет Росен Желяз­ков — със 125 гласа за, 88 — против.

Желяз­ков бе и един­с­т­веният кандидат-министър, който уважи призивите да каже какво ще прави като минис­тър и взе думата в дебатите. Минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Николай Нан­ков бе освободен с 205 гласа за и 8 против. На негово място със 125 гласа за и 90 против бе изб­рана депутат­ката от ГЕРБ Петя Аврамова.

Пос­леден бе освободен вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев. Раз­п­ределението на гласовете бе почти същото — 207 — против, 9 — за. За нов МВР-шеф бе изб­ран глав­ният сек­ретар на минис­тер­с­т­вото Младен Маринов със 126 гласа за и 90 против. Новите минис­три се зак­леха.

Имената на новите минис­три нямат никакво значение, те ще изпъл­няват същата политика и ще са под­чинени на същата воля, комен­тира по време на дебатите заместник-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев. И тези са отг­ледани от малки и хранени от ГЕРБ като предиш­ните, посочи той. Стой­нев комен­тира, че дър­жавата е изкон­сумирана, на прак­тика лип­сва, от това как се полага асфал­тът до дигитал­ния срив на Тър­гов­с­кия регис­тър. По думите му нелепо и жалко изг­леж­дат исканите оставки в кабинета, сред­нощ­ните коалиционни заседания, опозицион­ното реп­чене на едни минис­три и кас­ките на други.

Ръковод­с­т­вото на МВР и управ­ляващите са абдикирали от своите задъл­жения и днеш­ното гласуване на оставки е доказател­с­тво за това.“

Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов от пар­ламен­тар­ната трибуна.

Той припомни, че само преди три месеца беше гласуван вот на недоверие заради провала в политиката по сигур­ността. „Вот, който бе белязан от тежки криминални прес­тъп­ления — убийс­тва, отв­личания, бяг­с­тво на зат­вор­ници, рас­тяща прес­тъп­ност и смърт по пътищата. И за финал– отново път­ници минаха спокойно границата на летище София“, припомни Иванов. Той заяви, че е неп­рием­ливо премиерът Борисов да прех­върля отговор­ност на раз­лич­ните ведом­с­тва за раз­рухата в минис­тер­с­т­вото. „След 140 години същес­т­вуване, МВР е на път да се превърне в изп­раз­нена от съдър­жание и фун­к­ции инс­титуция, която изпъл­нява политически поръчки. ГЕРБ и ОП са пър­вите, които си поз­волиха да раз­дър­жавят МВР и да тър­гуват с най-ценното за бъл­гар­с­ките граж­дани – сигур­ността на живота и соб­с­т­веността им“, категоричен бе народ­ният пред­с­тавител. Иванов каза още, че управ­ляващите продъл­жават с опитите да раз­товарят МВР от отговор­ности, защото изпит­ват недоверие към ръковод­с­т­вото на минис­тер­с­т­вото.

Усилията на политичес­кото ръковод­с­тво и на шефовете му са насочени към усъвър­шен­с­т­ването на МВР като инс­т­румент за натиск и рекет, едно огромно поле е освободено за раз­витието на прес­тъп­ността и това беше пот­вър­дено от прокуратурата“, добави Иван Иванов. Народ­ният пред­с­тавител комен­тира, че бъл­гар­с­ките граж­дани не се чув­с­т­ват сигурни, не могат да се раз­хож­дат по улиците вечер. „Изходът и решението на проб­лемите е остав­ката на цялото правител­с­тво“, категоричен бе Иван Иванов.

Пред­с­роч­ните избори са неиз­бежни, заяви в изказ­ването си от пар­ламен­тар­ната трибуна лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ. Той взе думата в хода на разис­к­ванията по промените в кабинета.

ГЕРБ е един­с­т­веният виновен за соб­с­т­веното си затъване, изтъкна в словото си пред­седателят на ДПС.

Във време, когато общес­т­вото има нужда от промяна и адек­ватни дър­жав­нически решения, сме принудени да се занимаваме с минис­тер­ски оставки с цел запаз­ване на властта, тоест с отлагане на неиз­беж­ното“, посочи той.

Трите минис­тер­ски оставки ще тушират нап­режението, това е очак­ването на управ­ляващите, но няма да се случи“, комен­тира Карадайъ. „Раз­рушихте и мал­кото останало доверие в инс­титуциите и с това предиз­викахте криза на дър­жав­ността. Тя е може би най-тежката не само в новата история на Бъл­гария“, посочи Мус­тафа Карадайъ.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие